Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en pojke som läser en bok.
Pressmeddelande 2023-11-08

Ny kulturplan för 2025-2028

Barns rätt till kultur och kultur till hela länet med bredd och spets. Det är två av fyra fokusområden i Region Kalmar läns nya kulturplan för 2025-2028.

På onsdagen gav regionala utvecklingsnämnden grönt ljus för den nya kulturplanen. I planen har fyra kulturpolitiska prioriteringar öronmärkts:

 • Kultur i hela länet med bredd och spets.
 • Barns rätt till kultur.
 • Stärka kulturskaparnas villkor.
 • Främja kulturens roll för regional hållbar samhällsutveckling.

Med ”kultur i hela länet med bredd och spets” menas bland annat att det är viktigt att de regionala kulturverksamheterna på olika sätt tillgängliggör sitt utbud. Det ska erbjudas ett professionellt och varierat utbud som gör det möjligt för länsborna att både ta del av och utöva eget skapande inom det lokala kulturlivet.

Med kulturplanen som utgångspunkt ska statsbidrag fördelas till regionala kulturverksamheter som ska bidra till att uppnå målen plus att underlätta en god tillgång för länets invånare inom:

 • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet.
 • Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete.
 • Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet.
 • Professionell bild- och formverksamhet.
 • Regional enskild arkivverksamhet.
 • Filmkulturell verksamhet.
 • Främjande av hemslöjd.

Kalmar läns regionala kulturplan är framtagen tillsammans med länets kommuner och i samråd med det regionala kulturlivet och civilsamhället. Kulturplanen går nu till regionstyrelsen för beslut innan den skickas på remiss till kommuner och kulturverksamheter.

Nämnden sade ja till kulturplanen. SD yrkade först på återremiss och i andra hand avslag på kulturplanen. SD reserverade sig sedan mot beslutet.

Ny biblioteksplan för 2025-2028

En ny biblioteksplan för 2025-2028 skickas nu vidare till regionstyrelsen. I planen sätts ljuset på fyra nya punkter:

 • Språk- och läsfrämjande.
 • Digital delaktighet.
 • Tillgänglighet.
 • Samverkan.

Under punkten språk- och läsfrämjande belyses bland annat målet att öka intresset för läsning, bildning och kultur bland invånarna i länet. Ett sätt att göra det är genom att stödja folkbiblioteken i att främja språkutveckling och inspirera till läsning.

Ett annat fokusområde är tillgänglighet och det betyder exempelvis att alla länsinvånare ska ha möjlighet att ta del av information, litteratur och bibliotekstjänster.

SD yrkade på återremiss. 

Två projekt beviljas medel

 • Företag i tidiga utvecklingsfaser behöver ofta kapital för att kunna bygga upp sin verksamhet för att senare kunna stå på egna ben. En extra stor utmaning är det för företag som håller till utanför storstäderna. Nu beviljas Almi Invest Småland och Öarna AB som högst 5,2 miljoner kronor i medel för detta. Tanken är att riskkapitalprojektet ska finansiera små och medelstora företag som befinner sig just i tidiga utvecklings- och tillväxtfaser. Projekttiden är mellan 1 januari 2024 till 30 juni 2029 och målet är att investera i 40 bolag under perioden.
  Regionala utvecklingsnämndens presidium får i uppdrag att fastställa det slutliga beloppet när beredningen av ärendet med övriga regioner inom Småland och Öarna är klara.
 • Matcha arbetsmarknadens behov och bidra till att förbättra aktörernas kompetensförsörjning. Det är några av målen i projektet Kompetenslyft 2.0. Det är Oskarshamns kommun som nu tilldelas högst tre miljoner kronor i medel för projektet. Målgruppen är industriföretag och kommuner i Kalmar län samt deras medarbetare. Runt 40 verksamheter och 500 unika individer kommer att medverka i projektet.
Uppdaterad 8 november 2023 Lämna synpunkter på innehållet