Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bil tankas med biogas.
Pressmeddelande 2023-03-15

Plan för fossilbränslefri region uppdaterad

Regionala utvecklingsnämnden godkände på onsdagen en uppdaterad version av handlingsprogrammet i ”Fossilbränslefri region 2030”.

”Fossilbränslefri region 2030” rör Kalmar län och omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan från energiförsörjning, transporter och arbetsmaskiner i länet.

Totalt omfattar handlingsprogrammet sex olika målområden med delmål och olika aktiviteter för att nå dessa. Det handlar om fossilbränslefri produktion, fossilbränslefri energianvändning, effektiv energianvändning, växande näringsliv för hållbar utveckling, kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion och resurser, underlag och arbetssätt.

Det blev votering om den uppdaterade versionen av handlingsprogrammet i ”Fossilbränslefri region 2030”. Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade för återremiss, så att handlingsprogrammet kan omarbetas med syftet att inkludera kärnkraften och andra utelämnade planerbara och fossilfria energikällor som de anser vara viktiga för att uppnå en fossilbränslefri region. Sverigedemokraterna stödde yrkandet om återremiss.

Majoriteten klargjorde att regionala utvecklingsnämndens uppdrag från regionfullmäktige endast handlade om revideringar av insatserna i handlingsprogrammet utifrån befintliga strategi- och målformuleringar, inte revideringar av själva strategin eller dess mål.

Förslaget om återremiss röstades ned med siffrorna 8–7. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig.

Handlingsprogrammet går nu vidare till regionfullmäktige för beslut. Det ska också antas av länsstyrelsen och när så skett är tanken att klimatsamverkans övriga medlemmar ställer sig bakom handlingsprogrammet, antar motsvarande mål och tar fram egna handlingsplaner.

Stångådalsbanans anslutning till stambanan avgörande

Stångådalsbanan är en viktig resurs för att åstadkomma mer hållbara transporter i ett 2040-perspektiv. En anslutning till den nya stambanan och den lokala busstrafiken på nya Linköpings C är avgörande. Det framgår av Region Kalmar läns yttrande om Rumslig strategi för Östergötland.

Rumslig strategi för Östergötland syftar till att överbrygga glappet mellan den regionala utvecklingsstrategin och lokala översiktsplaner i Östergötland. Region Kalmar län – som fått möjlighet att yttra sig - uppskattar den tydliga strukturen i strategin och att den är framåtblickande till år 2040. Men kopplingen mellan tillväxtmotorerna Linköping och Kalmar saknas såväl i nulägesbeskrivningen som i framåtblicken. Utifrån länens arbets-, bostads- och studiemarknaders behov och att Region Kalmar län och Region Östergötland ingår i samma sjukvårdsregion finns ett behov av snabbare och robustare transporter länen emellan.

För att åstadkomma denna nödvändiga koppling mellan Linköping och Kalmar är Stångådalsbanan av central betydelse. En ofta svag eller rentav avsaknad av kollektivtrafik över länsgräns är ytterligare en faktor som bör ges mer utrymme i strategin än vad som i dag är fallet. Region Kalmar län ser gärna att regionerna genom gemensamma ansträngningar kan studera den gemensamma gränsbygden vidare.

Yttrandet går vidare till regionstyrelsen för slutligt beslut.

Samarbetet kring södra Östersjön organiseras om

Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom ett förslag om att omorganisera Euroregion Baltic och bilda Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

Bland nyheterna finns att EGTS blir en juridisk person som kan anställa personal och ansöka om projektfinansiering i EU-finansierade program. Vidare kommer EGTS styras av en generalförsamling bestående av två politiska representanter från respektive region. Alla regioner ska även utse varsin representant i åldern 16-30 år som ska väljas till EGTS:s ungdomsstyrelse.

Syftet med omorganisationen är att stärka samarbetet mellan regionerna, öka ungdomars delaktighet samt bättre kunna driva insatser med fokus på energiomställning, cirkulär ekonomi och demokrati.

Regionstyrelsen fattar det slutliga beslutet.

Uppdaterad 16 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet