Lex Maria 2018-11-12

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en intern kommunikationsmiss som ledde till ett dödsfall.

Fallet gäller en patient i 70-årsåldern som vårdades på grund av en tillfällig försämring av en kronisk lungsjukdom på medicinkliniken i Oskarshamn. Hen fick flyttas för andningsstöd till intensivvårdsavdelningen i Oskarshamn.

När patientens tillstånd ytterligare försämrades uppstod ett kommunikationsproblem mellan medicin- och akutklinikens ansvariga läkare om vem som skulle ha det medicinska ansvaret för patienten. Nödvändiga akuta åtgärder fördröjdes därför i flera timmar och patienten avled.

Händelsen betraktas som en mycket allvarlig vårdskada och anmäls enligt lex Maria.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare 
0491-78 27 17

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 16 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet