Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Läkare som har ett digitalt vårdmöte med en patient.
Pressmeddelande 2023-05-10

Fler digitala erbjudanden i framtiden

Fler digitala tjänster inom primärvården ska erbjudas invånarna i Kalmar län i framtiden.

Det slås fast i slutredovisningen av ett utredningsuppdrag som regionstyrelsen godkände på onsdagen.

Slutsatsen är att digitala erbjudanden bidrar positivt för invånarna men inte kan ses som en ersättning för alla fysiska besök och kan heller inte generellt antas minska belastningen eller kostnaderna inom vården.

Under det senaste halvåret har flera nya tjänster införts. Sedan i mars pågår införande av 1177 direkt som ger invånarna möjlighet att via 1177.se ta kontakt och chatta med vården. 1177 direkt skapar en kontaktväg in i vården och är avsedd att underlätta för den vårdsökande. Tillsammans med webbtidbok där man själv ska kunna hitta passande tider för ett vårdbesök och så kallad egenmonitorering kommer 1177 direkt att driva utvecklingen av primärvården digitala tjänster.

Andra exempel på digitala erbjudande är dels den digitala ungdomsmottagningen som lanserats under våren liksom den digitala mottagningen för unga vuxna med psykisk ohälsa. Båda verksamheterna kommer att följas upp och utvärderas.

Utöver detta nämns i utredning att arbetet med digitalisering av riktade hälsosamtal ska slutföras, liksom arbetet kring egenmonitorering där patienterna själv rapporterar in olika parametrar till vården. Möjligheten att ta del av basutbudet av e-tjänsterna ska säkerställas över hela länet.

I fortsättningen ska också pågående digitala projekt eller beslutade insatser redovisas årligen.

Ja till statligt övertagande av Kalmar-Öland Airport

Region Kalmar län ställer sig positiva till ett förslag om att staten ska överta ägandet och driften av Kalmar-Öland Airport.

Det framgår av det yttrande över betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet som regionstyrelsen behandlade på måndagen. I yttrandet betonar regionen samtidigt vikten av att flygplatsen blir en beredskapsflygplats samt att regionen ska ges ökat inflytande i upphandlingen av flyglinjer.

Medborgarförslag om avgiftsfria tolktjänster

Regionen följer gällande lagstiftning. Det svaret förslås regionfullmäktige ge på ett medborgarförslag som vill att regionen ska stå för tolkkostnaderna om det är nödvändigt för god vård.

Då lagstiftningen inte tillåter avgifter när tolk måste anlitas är det detta som gäller.

Fungerande samverkan kring patienter

87 procent av patienterna inom den somatiska vården som behöver insatser i kommunen efter sjukhusvistelsen kunde i mars skrivas ut samma dag som läkare bedömde att de inte längre behövde sluten vård. Det är resultatet av samverkan mellan kommunerna och regionen för att patienterna ska skrivas ut till rätt vårdnivån så snabbt som möjligt. Som jämförelse låg genomsnittet i landet på 61 procent i mars

De kommuner som lyckats allra bäst i länet är Högsby och Torsås, i samtliga fall lyckades man i mars ta emot patienterna till annan vårdform samma dag som de var utskrivningsklara på sjukhus.

För psykiatriska patienter kunde 94 procent av de utskrivningsklara patienterna i länet lämna sin vårdplats och istället tas om hand i kommunen. Också det bättre är rikssnittet.

Väntetider och tillgänglighet

86 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i mars fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Det visar statistiken som presenterades för regionstyrelsen på onsdagen. 93,3 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under april fick tid inom tre dagar.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden drygt 29 minuter i april, vilket är en försämring gentemot tidigare månader under 2023. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var två procent.

73 procent av patienterna i Kalmar län fick i mars en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 63 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 79 procent i jämförelse med 71 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger Region Kalmar län över rikssnittet i mars, 82 procent mot 80 procent för riket.

Cirka 90 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i mars. Drygt 25 procent fick tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 97 procent tid till första besök inom 90 dagar i mars och omkring 90 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

 

Uppdaterad 10 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet