Lex Maria 2018-12-05

Lex Maria-anmälan efter missad receptförnyelse

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en receptförnyelse missats.

Fallet gäller en 87-årig kvinna som behandlades med flera olika läkemedel på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt. Läkemedlen levererades i dospåsar. Påminnelser som följde med dospåsar om att recept behövde förnyas nådde inte hälsocentralen med följd att behandling för hjärtrytmen då avslutades. Patienten insjuknade något senare med snabb puls, yrsel och hjärtsvikt och blev inlagd på sjukhus.

Försämringen kunde ha förhindrats om behandlingen hade fortsatt som ursprungligen var tänkt. Patienten återhämtade sig när behandlingen återinsattes. Händelsen har medfört en vårdskada som medförde sjukhusvård.

Efter händelsen har hälsocentralen ändrat sina rutiner för förskrivning av dospåsar för att minska risken för att liknande händelse ska inträffa igen.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 14 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet