Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-07-07

Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund med tillfälligt ansvar för primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad diagnos.

Fallet gäller en man i 85-årsåldern som sökte till sin hälsocentral med anledning av en nyupptäckt knöl. Istället för att följa rutinerna för standardiserade vårdförlopp vid cancermisstanke, vilket innebär en snabb bedömning på specialistmottagning, skickades patienten för ultraljudsundersökning av knölen.

Undersökningen genomfördes snabbt men på grund av oförutsedd frånvaro blev svaret på undersökningen försenat. Detta ledde till en fördröjning av den fortsatta utredningen. Fördröjningen kan ha medfört att prognosen för patienten försämrats.

Åtgärder är vidtagna för att minska risken för upprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 7 juli 2023 Lämna synpunkter på innehållet