Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration med vårdpersonal.
Pressmeddelande 2023-09-13

Karriärmodell inom Region Kalmar län

Attrahera, inspirera och behålla medarbetare inom yrket. Det är tre punkter som är viktiga när karriärsmodeller nu sjösätts inom Region Kalmar län.

Redovisningen som godkändes av regionstyrelsen på onsdagen handlar dels om en basmodell för hela regionen, ett ramverk oavsett yrke, dels en beskrivning av kärnkompetenser för vårdprofessioner. Medarbetare inom välfärden har hög kunskap och modellen ger en möjlighet att utveckla sig själv och hela verksamheten.

Redan nu finns karriärmodeller för fyra yrkesgrupper framtagna. Det rör arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut och psykolog. Dessa ska under 2023 genomföras, följas upp och utvecklas. Under året ska även en karriärmodell för sjuksköterska slutföras och införas.

Efter årsskiftet är de prioriterade yrkesgrupperna barnmorska, röntgensjuksköterska, undersköterska/skötare och medicinsk sekreterare.   

I slutet av nästa år ska regionstyrelsen få en redovisning av hur arbetet gått.

Regionen klimatkompenserar

Årligen avsätter regionen medel för klimatkompensation. 2023 är 2,7 miljoner kronor öronmärkta för detta ändamål.

För att fortsatt bidra till utsläppsminskningar inom flyget används 1,2 miljoner kronor till fossilfritt biojetdrivmedel.

1,4 miljoner kronor ska gå till en vidare utbyggnad av infrastruktur för elbilar. Bland annat planeras för att installera laddstolpar under året vid hälsocentralerna i Blomstermåla, Mörbylånga, Kalmar länstrafik i Högsby, barnhälsovården i Högsby, familjecentralerna i Lindsdal och Norrliden och Norrlidens hälsocentral. Laddboxar ska upprättas vid exempelvis hälsocentralen i Borgholm, barnhälsovården i Oskarshamn, habiliteringen i Oskarshamn och folktandvården i Hultsfred.

En sista punkt rör inköp av flergångsinstrument inom vården. Det är dock en komplex fråga som drar ut på tiden och behöver utredas vidare. Därför avsätts en liten del, 100 000 kronor, av klimatkompensationen för inköp av flergångsinstrument.

Sverigedemokraterna ville bara avsätta 100 000 till klimatkompensation för att köpa in flergångsinstrument.

Ombyggnad av interventionsrum

Utrustningen för en viss typ av röntgenutrustning, kallad periferangio, faller för åldersstrecket i januari nästa år. Tanken är att först byta utrustning i Kalmar och därefter i Västervik. I samband med skiftet ska en modernisering och renovering av lokaler ske. Bland annat ska en ny operationsventilation installeras för att förebygga luftburen smitta. Det blir även en ny, anpassad belysning och slussfunktionerna för personal och patienter ska förbättras. Enligt 2023 års prisnivå beräknas byggkostnaden till 8,6 miljoner kronor och verksamhetsutrustning till 1,2 miljoner kronor.

På en interventionssal används kateterteknik för ingrepp tillsammans med röntgenteknik för att nå patientens kärlsystem i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte. Ingreppen ska kunna ändras till öppen kirurgi vid komplikationer. Merparten av patienterna är vakna under de ingrepp som utförs på interventionssalar men sövning ska kunna utföras och därför ska det finnas installationer för anestesi med medicinska gaser och utsug samt plats för narkosapparat och personal.

Samarbete med kommunerna kring ”nära vård”

Region Kalmar län arbetar tillsammans med länets kommuner för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård. Förändringen görs för att vård och omsorg fortsatt ska vara effektiv med hög kvalitet. Målsättningen är att primärvården ska vara loket i vården som samspelar med annan hälso- och sjukvård, socialtjänst, plus skola.

Förslaget till regionfullmäktige är att säga ja till en fyrapunktslista som bland annat innehåller ”länsgemensam målbild och strategi för nära vård för Region Kalmar län och länets tolv kommuner” samt hitta en gemensam arbetsprocess för omställningen till nära vård.

Samtliga fullmäktige i länet ska ta beslut kring nära vård senast nu i september.

Fastighet säljs

Fram till början av 2022 användes fastigheten Valnötsträdet 6 på Slottsvägen 5 i Kalmar till psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Verksamheten har sedan dess flyttat in i nya psykiatrihuset på Länssjukhuset och regionen har inget behov av lokalerna längre. Nu säljs därför fastigheten till Glebes Fastighets AB för 10,1 miljoner kronor.

Åtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin

Efter revisorernas granskning av barn- och ungdomspsykiatrin i Region Kalmar län gavs fyra rekommendationer och nu lämnas svar från regionstyrelsen. I samtliga fall pågår utvecklingsåtgärder av olika slag för att ta tillvara rekommendationer.

Det gäller en bättre samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshälsan inom primärvården och skolan och tydligare rutiner kring vad en remiss till BUP innebär. Inom barn- och ungdomspsykiatrin kommer rutiner kring larm, kriser och allvarliga händelser att omarbetas, en årsplan för arbetsmiljöarbetet ska tas fram och bemanningsbehov och personalomsättning följs upp och analyseras årligen.

Regionstyrelsen ger också exempel på åtgärder som planeras för att stärka bemanningen och nämner bland annat införandet av regionens karriärmodell, erbjudande till hyrpersonal om tillsvidareanställningar, kontakt med tidigare medarbetare om återanställning och införandet av en ny roll i form av psykologiskt ledaransvarig.

Medborgarförslag och motion

  • Idag finns en avgift för att ta med sig cykel i kollektivtrafiken. Under 2022 såldes 405 cykelbiljetter för en kostnad av 27 kronor per resa. I ett medborgarförslag önskar en person att avgiften för att ta med cykel på tågen slopas. Regionstyrelsen går på samma linje och föreslår nu att regionfullmäktige bifaller medborgarförslaget och tar bort avgiften från och med 1 januari 2024. På det här sättet tror man att resandet kan gynnas.
  • Åldersgränsen för mammografi i Region Kalmar län är 74 år. Den vill Kristdemokraterna avskaffa. I motionen lyfts att ”fler än dubbelt så många kvinnor över 74 år avlider i bröstcancer jämfört med kvinnor i åldersgruppen 60–74 år” och att cancern upptäcks senare vid avsaknad av mammografi. I regionstyrelsens svar konstateras att Region Kalmar län följer Socialstyrelsens föreskrifter att erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer till kvinnor mellan 40–74 år och att det där också står att regionerna inte bör erbjuda screening för kvinnor över 74 år. KD ville att motionen skulle bifallas.

Regionfullmäktige fattar beslut i frågorna vid sitt sammanträde i slutet av månaden.

 

Uppdaterad 13 september 2023 Lämna synpunkter på innehållet