Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-02-17

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en blödning i kroppspulsådern.

Fallet gäller en person i 70-årsåldern som sökte sig till medicinakuten vid Oskarshamns sjukhus med tilltagande bröstsmärta. Patienten skrevs in på medicinkliniken för observation och utredning.

Trots pågående smärtsymtom fördröjdes diagnosställningen i flera timmar och i olika led tills slutligen en blödning i patientens kroppspulsåder upptäcktes. Patienten flyttades för operation till universitetssjukhuset i Linköping men avled under transport. Händelsen anmäls enligt lex Maria.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 17 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet