Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Regionmönster i rött.
Lex Maria 2023-07-25

Lex Maria-anmälan efter bristfällig handläggning

Chefläkare Inger Landgren, primärvårdsförvaltningen, gör en anmälan enligt Lex Maria efter att handläggningen brustit kring en patient som sedan drabbades av en stroke.

Fallet gäller en kvinna i 70-årsåldern som efter en TIA-attack inte fått passande handläggning och behandling med blodförtunnande i tid på sin hälsocentral, vilket inte går att utesluta hade kunnat förebygga att hon senare fick en stroke.

Åtgärder har vidtagits för att minska risken för att liknande händelser ska ske, bland annat har rutiner förtydligats och utbildningsinsatser gjorts för medarbetarna.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 20 maj 2024 Lämna synpunkter på innehållet