Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Diagram som ligger på en dator.
Pressmeddelande 2024-03-26

Prognos visar på stort underskott för regionen

Den ekonomiska prognosen är än så länge osäker, men i skrivande stund väntas Region Kalmar län gå mot ett stort underskott 2024. Regionstyrelsen ger nu nämnder och förvaltningar, som visar ett underskott, i uppdrag att intensifiera arbetet för att anpassa kostnadsnivån.

Anledningarna till det förväntade stora minusresultatet är flera. Skatteunderlagstillväxten väntas bromsa in kraftigt under 2024. Under 2023 minskade skatteunderlaget med 1,5 procent, och minskningen beräknas bli på samma nivå i år. Den svaga befolkningsutvecklingen gör också att skatteunderlaget för Region Kalmar län påverkas.

En annan kännbar faktor är att regionens pensionskostnader ökat med ytterligare omkring 200 miljoner kronor från förra årets redan höga nivå.

I helårsprognosen beräknas Region Kalmar län göra ett underskott på 347,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 170,7 miljoner och är 286,8 miljoner lägre än föregående år. Noterbart är att det är tidigt på året och förändringar i omvärlden har påverkan på de ekonomiska förutsättningarna och därför råder stor osäkerhet i prognosen.

Under 2023 beslutade regionstyrelsen om ekonomiska åtgärder, plus en uppmaning till samtliga förvaltningar och nämnder om restriktivitet och återhållsamhet. Nuvarande läget kräver noggrann prioritering i olika frågor, och flera effektiviseringsåtgärder pågår inom verksamheterna. Arbetet med utfasning av bemanningspersonal startade i oktober ifjol och effekterna av det märktes redan under slutet på förra året och i början av 2024. Kostnaderna för bemanningsbolag är i prognosen drygt 70 miljoner kronor lägre än ifjol. Kollektivtrafiknämnden tog under 2023 också beslut om anpassningar i tåg- och busstrafiken för att minska kostnaderna.

Under regionstyrelsens sammanträde på tisdagen togs beslut kopplat till den ekonomiska prognosen. Regionstyrelsen ger nämnder och förvaltningar, som visar underskott i prognosen efter februari 2024, i uppdrag att intensifiera arbetet med att anpassa kostnadsnivån till de uppsatta ekonomiska ramarna. Man uppmanar även till återhållsamhet vad gäller kostnader i alla verksamheter.

Kollektivtrafiknämnden ska, utöver tidigare vidtagna åtgärder, utföra ytterligare förstärkta åtgärder för att nå budget i balans.

Regionstyrelsen skriver också: ”I de fall åtgärderna avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet ska detta föreläggas regionstyrelsen för beslut.”

Uppdaterad 26 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet