Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Sjuksköterska vaccinerar en patient.
Pressmeddelande 2024-03-26

Beslut om två viktiga planer för regionen

En ny pandemiplan och plan för höjd beredskap. Regionstyrelsen antog på tisdagen två viktiga planer.

Vid höjd beredskap och ytterst krig ska Region Kalmar län kunna genomföra verksamheten och utföra sitt uppdrag inom totalförsvaret. Nu har en plan för höjd beredskap klubbats igenom av regionstyrelsen. I planen ska det vara tydligt och känt vad som förväntas av respektive verksamhet inför men även under höjd beredskap eller ytterst krig. Den ska fungera som ett strategiskt ramverk. Som ett komplement till planen ska Region Kalmar län ta fram den krigsorganisation som ska bedrivas under höjd beredskap. Den kommer till stor del vara säkerhetsskyddsklassificerad.

Med den senaste pandemin i färskt minne har nu regionstyrelsen sagt ja till en plan för större utbrott, epidemier och pandemier i Kalmar län. Enligt smittskyddslagen har regionerna ett övergripande ansvar för att vidta behövliga smittskyddsåtgärder och den regionala smittskyddsläkaren har det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet inom länet. I ljuset av det har en ny plan arbetats fram. Planen är mer av generell karaktär och ska fungera som en grund vid ett större utbrott, epidemi eller en pandemi. Den ska också verka som ram för ledning, planering, samordning och organisation.

Minskade sjuklönekostnader

Region Kalmar läns direkta kostnad för sjuklön minskade under 2023 med 8,3 miljoner kronor till 55,3 miljoner. Det framgår av hälsobokslutet för 2023.

Sjukfrånvaron var under fjolåret 5,9 procent, jämfört med 6,5 procent 2022. Minskningen märks hos både kvinnor och män. Detsamma gäller kortidssjukfrånvaron. Sjuklönekostnaden för männen har minskat mest och motsvarar en minskning på 22,5 procent. Kvinnornas minskning motsvarar 10,7 procent.

2021 identifierades en underrapportering av anmälda tillbud inom Region Kalmar län. Under 2022 ökade antalet tillbud markant och 2023 fortsatte tillbuden upp med ytterligare 16 procent. Samtidigt som tillbuden ökar så minskar skadorna. Totalt anmäldes 738 händelser.

Fler anmäler ärenden till patientnämnden

Ärenden till patientnämnden i Region Kalmar län ökade med 8 procent förra året, visar verksamhetsberättelsen för 2023. Ökningen förklaras bland annat med att det nu är lättare att rapportera synpunkter och klagomål via 1177.se, men också genom att vården i större utsträckning hänvisar till patientnämnden. Totalt visar verksamhetsberättelsen 935 registrerade ärenden. De kategorier som har ökat mest är läkemedel, behandling, information samt intyg.

Motioner

Två motioner avhandlades:

  • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om gratis resor för färdtjänstberättigade till och från vårdinstans. Orsaken är att förslaget skulle innebära både ett intäktstapp och tillkommande kostnader för en volymökning inom färdtjänsten.
  • Den andra motionen handlar om att erbjuda personer över 70 år årlig kollektiv information om normalt åldrande. I svaret konstateras att vid 70 år skickas foldern ”Ta hand om din hälsa - tips och råd från Region Kalmar län till dig som är över 70 år” ut. Det finns även information om hälsa och det normala åldrandet på 1177.se. Det går också bra att kontakta sin hälsocentral för frågor.

Så har tillgänglighetssiffrorna förändrats i regionen

Tillgängligheten håller fortsatt en bra nivå i Region Kalmar län. Det framgår av den senaste redovisningen för regionstyrelsen.

Primärvården hade en tillgänglighet strax över genomsnittet för landet i januari. 90 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 89 procent.

79 procent av patienterna i Kalmar län hade i januari en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 60 procent för hela landet. Motsvarande siffra för första besök i regionen var 72 procent i jämförelse med 69 procent för hela landet.

På akuten på Västerviks sjukhus var 84 procent av patienterna i februari klara inom fyra timmar. I Oskarshamn var siffran 81 procent och i Kalmar 69 procent. Siffran för riket 55 procent.

Inom barn- och ungdomshälsan fick 98 procent en medicinsk bedömning inom tre dagar och i februari var siffran 97.

Det är fortfarande många av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin som får tid för första besök inom 30 dagar. I februari var siffran 90 procent. Det kan jämföras med snittet i riket som ligger på 43 procent.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 82 procent tid till första besök inom 90 dagar i december.

Uppdaterad 26 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet