Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en kostnadskalkyl
Pressmeddelande 2023-10-31

Stort minusresultat väntas för 2023

Region Kalmar län beräknas göra ett underskott på drygt 334 miljoner kronor för 2023.

Prognosen i delårsrapporten efter augusti månad visar en negativ avvikelse i förhållande till budget på 181,6 miljoner kronor. De främsta orsakerna till det är ökade pensionskostnader och stigande kostnader för generella prisökningar.

Regionen beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 334,4 miljoner kronor, vilket är bättre än prognosen i september som pekade mot ett minus på 393 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen, psykiatriförvaltningen, Kalmar länstrafik och regionservice väntas alla gå med underskott. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar med ett budgetunderskott som är nästan 26 miljoner kronor högre än 2022. Förklaringarna är flera men det handlar bland annat om minskade intäkter från statsbidrag och ökade kostnader för den köpta vården.

För att säkra god hushållning ur ett finansiellt perspektiv ska resultatet uppgå till minst två procent av skatteintäkterna. Det målet når inte Region Kalmar län. Trots det ekonomiska läget har årets investeringar finansierats med egna medel utan extern upplåning.

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av en rad olika mål inom regionens verksamheter.

Regionstyrelsen godkände under tisdagen delårsrapporten. Rapporten ska också gå till regionfullmäktige.

Klart med nya byggen

Regionstyrelsen gav på tisdagen grönt ljus för att gå vidare med fyra olika byggprojekt för totalt 482 miljoner kronor.

 • En ny hälsocentral ska byggas i Mönsterås. Regionstyrelsen ger nu klartecken för att sätta planerna i verket. Huset ska byggas i två plan, bli drygt 3 500 kvadratmeter stor och inrymma hälsocentral samt distriktsrehabilitering. I mitten av byggnaden ska det finnas en öppen innergård och ett atrium, som ska bidrar till ljus och utblickar inifrån byggnaden. Den nya hälsocentralen ska placeras i södra Mönsterås dit besökare ska kunna ta sig enkelt till fots, bil eller kollektiva färdmedel. Infart till fastigheten ska ske från Södra vägen, som ligger cirka 500 meter från E22.
  Hälsocentralen i Mönsterås har idag 9 000 listade patienter och runt 32 000 besök om året. Distriktsrehabilitering tar i sin tur emot runt 12 000 besök varje år.
  Den totala investeringen planeras landa på knappt 150 miljoner kronor och inflyttning ske våren 2027.
 • Till neonatalvården kommer exempelvis barn som har fötts för tidigt eller behöver extra tillsyn. I nuvarande lokaler är platsen kring barnet trång och svåråtkomlig. Det är också viktigt att föräldrar kan bo med sina barn dygnet runt.
  Nu tar regionstyrelsen beslut om att genomföra om- och tillbyggnad av anpassade lokaler för neonatalenheten. Verksamheten ska placeras i en påbyggnad på plan 5 i hus 15 på Länssjukhuset i Kalmar. Lokalerna kommer skapa optimala förutsättningar för att kunna bedriva bra och modern vård för neonatalverksamhet.  Om- och tillbyggnadsyta blir på 2 160 kvadratmeter där neonatalenheten får cirka 1 600 kvadratmeter och runt 560 kvadratmeter går till gemensamma teknikutrymmen.
  Den totala satsningen är på 143,4 miljoner kronor. Bygget beräknas stå klar våren 2027.
 • Nuvarande försörjningssystem till Oskarshamns sjukhus håller inte de krav på redundans och säkerhet som rekommenderas. I förslaget ska en ny försörjningsbyggnad uppföras och infrastrukturen inom kvarteret Lasarettet 1 förstärkas. Bygget beräknas kosta omkring 44 miljoner kronor och planeras stå klart vintern 2025 eller under 2026.
  Regionstyrelsen sa ja till ett inriktningsbeslut, vilket betyder att planeringsarbetet kan börja. Formellt tas beslutet vid nästa regionfullmäktige.
 • Ett annat inriktningsbeslut togs rörande nybyggnad av lokaler för folktandvården och ombyggnad i en större yta för hälsocentralen Stora Trädgårdsgatan i Västervik. Hälsocentralens lokaler är inte längre ändamålsenliga och uppfyller inte dagens riktlinjer för tillgänglighet, arbetsmiljö och sekretess. Vägg i vägg ligger folktandvården. Planen är att folktandvården flyttar till nya lokaler och att hälsocentralen kan växa in i deras lokaler. Totalkostnaden beräknas till runt 145 miljoner kronor. Enligt tidsplanen ska folktandvårdens nya lokaler stå klar sommaren 2028 medan ombyggnaden av hälsocentralen beräknas i två etapper som ska vara färdiga sommaren 2029 respektive våren 2030.

Granskning visar tillfredställande planering

Regionstyrelsen har en tillfredställande planering för uppskjuten vård och delvis tillfredställande styrning av uppskjuten vård. Det slår regionrevisorerna fast i en granskningsrapport.

Utifrån granskningen lämnar revisorerna följande rekommendation:

 • Säkerställ en effektiv styrning genom att i större utsträckning agera på rapporterade målavvikelser och att vidta lämpliga åtgärder för att säkra måluppfyllelse.

I ett yttrande pekar regionen på att mycket redan är igång: Införande av vårdlots, länsgemensam operationsplanering och utveckling av samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen. På verksamhetsnivå pågår införande av nya arbetssätt. 

Tyngdtäcken ska fasas ut

Region Kalmar län ska sluta att förskriva tyngdtäcken och dessutom hitta former för att fasa ut pågående användning av tyngdtäcken som behandlingsåtgärd. Detta beslutades efter att Sveriges kommuner och regioners samverkansmodell, där ett medicinskt råd ingår, undersökt tyngdtäcken och därför kommer med nya rekommendationer. Där står det även att ”endast finansiera användning av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier.”

Motioner och medborgarförslag

 • Maximering av meningsfulla yrkesutbildningar och utbildningar på folkhögskolor som ska ligga till grund för vidare studier. Dessutom ska integrationsarbete verka för att nyanlända kommer in i det svenska samhället, språket, kulturen och samhällsskicket. Det förslår Sverigedemokraterna i en motion och vill på det sättet stärka folkhögskolorna. I svaret slås det fast att det som efterfrågas redan nu är inarbetat i befintliga strukturer, arbetssätt och utvecklingsarbete på folkhögskolorna. SD reserverade sig till förmån för motionen.
 • Moderaterna vill att kulturresorna för skolklasser även ska inkludera skolbio. I svaret konstateras att arbetet med att ta fram Region Kalmar läns nya kulturplan för åren 2025–2028 pågått under våren, liksom översyn av skolstrategin Relevant. Ett uppdrag finns redan nu att se över modellen för skolornas kulturresor med Kalmar länstrafik för kommande år. Bland annat gäller det vilka besöksmål som ska erbjudas som kulturresa, i detta ingår skolbio. M reserverade sig till förmån för motionen.
 • I ett medborgarförslag önskas en reducerad kostnad för TBE-vaccination. I dagsläget kostar besöket 200 kronor och utöver det tillkommer vaccinkostnad. Däremot ska inte avgift för receptförskrivning tas ut. Just detta har varit otydligt och efter medborgarförslaget ser regionen över rutinerna för TBE-vaccinering och tydliggör nu vilka kostnader som gäller.
 • En medborgare vill att ett årligt tandläkarbesök ska kosta 200 kronor och att resterande del ska bekostas av Region Kalmar län via skattemedel. I svaret konstateras att en sådan satsning hade kostat runt 145 miljoner kronor. Dessutom ska folktandvården verka konkurrensneutralt, subvention av skattemedel från regionen får inte ske.

Samtliga motioner och medborgarförslag går nu vidare till regionfullmäktige för avgörande.

Uppdaterad 12 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet