Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en radiologisk undersökning.
Pressmeddelande 2023-10-31

Budget 2024 och regionplan 2024-2026

Det kommande året blir ekonomiskt kärvt för Region Kalmar län. Det framgår av budgeten för 2024 och regionplanen 2024-2026.

Situationen i omvärlden med ett fortsatt krig i Europa, hög inflation och samtidigt stigande pensionskostnader påverkar regionens ekonomi i negativ riktning. För att hantera situationen har beslut tagits om kostnadseffektiviseringar på totalt 200 miljoner kronor som ska nå full effekt 2025. Bland annat fasas hyrpersonal ut så att regionen i slutet av 2024 ska vara oberoende av bemanningsbolag. Situationen är inte unik för Region Kalmar län. Flertalet av landets regioner har vidtagit eller är på väg att vidta liknande åtgärder för att hantera en pressad ekonomisk situation. Utöver tidigare beslutade besparingar kommer de förtroendevaldas budget för 2024 att minska med 1,1 miljon kronor. Den politiska organisationen inför nästa mandatperiod ska börja ses över under 2024.

För att kortsiktigt hantera situationen kommer regionen 2024 att göra avsteg från målet om två procents överskott av skatter, utjämning och generella statsbidrag. För att nå ett nollresultat utan att behöva ta till kraftiga neddragningar kommer istället resultatutjämningsreserven – överskott från tidigare år - att utnyttjas.

Samtidigt blir den demografiska utvecklingen alltmer kännbar. Dagens hälso- och sjukvårdssystem kommer inte att klara av att möta framtida vårdbehov utifrån tillgängliga resurser. Det kommer att krävas förändringar av vårdutbudet och hälso- och sjukvårdssystemet behöver utvecklas. En övergripande analys ska därför göras under 2024. Det handlar om flöden i de akuta vårdprocesserna där alla delar av hälso- och sjukvården ingår, inklusive ambulans och primärvård. Också en analys av hur den planerade vården ska bedrivas i ett längre perspektiv ska göras liksom av den framtida utveckling av rehabiliteringsuppdraget. Redovisning ska ske under första halvåret 2024.

Nya arbetssätt måste utvecklas i den nära vården, exempelvis kommer kombinationen av det digitala och fysiska utbudet att förstärkas ytterligare.

Andra utmaningar både i nutid och framtid att förhålla sig till:

 • Hälso- och sjukvården ska finnas där när folk behöver den. Det ska vara enkelt att få kontakt. Invånarna ska känna sig trygga med att veta vad nästa steg är vid en utredning eller behandling.
 • Takten i den gröna omställningen behöver öka och Region Kalmar län är en viktig motor i det arbetet i länet.
 • En ökad krisberedskap ska byggas som ska kunna stå emot eventuella hot mot vår säkerhet och självständighet tillsammans med andra aktörer.
 • Hela Kalmar län ska leva och utvecklas. Något som ställer krav på god samhällsservice, fungerande kommersiell service och god infrastruktur både för att näringar ska kunna utvecklas och för att människor ska kunna bo och verka i länet.
 • Välfärdens utmaning att hitta rätt kompetens står i fokus både nationellt som inom Kalmar län. Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att driva verksamhet.

Regionplanen innehåller totalt åtta utredningsuppdrag. Bland annat ska det utredas vilka områden som kan rymmas inom första linjens gynekologi, förslag på en ny frisktandvårdsmodell tas fram, behovet av utbildningar inom bristyrken som kan bedrivas av regionens folkhögskolor ska utredas liksom förutsättningar för att införa fria arbetsskor i vårdnära yrken.

Nyheter i regionplanen

Regionplanen 2024-2026 innehåller inga nya verksamhetsförändringar under 2024. Däremot blir det satsningar 2025 och 2026.

Dels handlar det om 10 miljoner 2025 och ytterligare 10 miljoner 2026 för att införa hälso- och sjukvårdsförvaltningens budgetmodell. I tidigare regionplaner har det beslutats om totalt 120 miljoner kronor.

Dels handlar det om screeningen när det gäller tjock- och ändtarmscancer som successivt införs för att vara fullt utbyggd 2026. Från 2025 ökar anslaget med 1,6 miljoner. Totalt har i tidigare planer beslutats om 4,3 miljoner.

Även en organiserad testning för prostatacancer ska införas efter genomfört pilotprojekt. I takt med att ny screening införs kommer kostnader för införande och drift att utvärderas.

Avgifter

Patientavgifter och regelförändringar

Patientavgiften vid besök inom vården har legat på 200 kronor sedan 2015. Nu höjs den till 250 kronor.

Vid uteblivet besök höjs avgiften till 300 kronor. Vid distanskontakter ska minst tre försök ha skett innan avgiften tas ut.

Vid ambulansutryckning där behandling sker på plats och patienten inte behöver föras till en vårdinrättning ska en avgift tas ut som vid ett besök vid en mottagning, alltså 250 kronor.

Smittskyddsläkaren kan i särskilda fall besluta om avgiftsfrihet för undersökning, vård och behandling i samband med smittsamma sjukdomar som inte betraktas som allmänfarliga.

Slutenvården för patienter som vårdas för smittsam tuberkulos ska vara avgiftsfri då isoleringen är till för att skydda allmänheten. Detta gäller även patienter från andra länder som inte annars har subventionerad vård.

Patienter som tvångsisolerats enligt smittskyddslagen ska slippa avgift.

Efterlevande till en person som begått självmord ska erbjudas ett avgiftsfritt besök med efterlevande stöd en vecka efter händelsen.

Besök och kontakter för geriatrisk riskprofil och riktat hälsosamtal inom ramen för hälsovårdsprogram för äldre ska vara avgiftsfria.

Subventionen av slutenvårdsavgiften för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning och är under 40 år tas bort.

De personer som vaccinerar sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker och inte tillhör någon riskgrupp eller en grupp som Folkhälsomyndigheten rekommenderat att vaccinera sig får betala 250 kronor.

Biljettpriser Kalmar länstrafik

2024 höjs priset i kollektivtrafiken med i genomsnitt sex procent. Det innebär en höjning på två-åtta kronor på en enkelbiljett beroende på hur många zoner man resor.

Kontrollavgiften om man inte har betalat för sin resa föreslås bli 1 500 kronor. Den nya avgiften ska godkännas av Transportstyrelsen.

För de som skaffar sig resekort kommer en avgift på 30 kronor för själva kortet att tas ut.

För den som inte utnyttjar en beställd färdtjänst-, sjuk- eller närtrafikresa tas en avgift ut motsvarande avgiften vid uteblivet besök inom vården.

Investeringar

Under den kommande planperioden 2024-2026 beräknas Region Kalmar län investera 2,6 miljarder kronor i byggnader och 728 miljoner i inventarier. På grund av det ekonomiska läget kommer ett antal fastighetsinvesteringar att bli vilande. I några fall kommer också förstudier och behovsanalyser att uppdateras.

De största investeringarna under perioden är det fortsatta arbetet med nya lokaler för specialistpsykiatrin i Västervik, om- och tillbyggnad för strålbehandling vid Länssjukhuset i Kalmar och om- och tillbyggnad för MR-kameror och samordnad kafeteria och restaurang vid Oskarshamns sjukhus.

Bland de nya investeringar som sätter igång under planperioden märks utökning av MR-kamera och ombyggnad av interventionsrum vid Västerviks sjukhus, länsgemensamt arkiv och serverhall vid Länssjukhuset i Kalmar och nya lokaler för folktandvården i Västervik och ombyggnad och utökning av ytan för hälsocentralen Stora Trädgårdsgatan i Västervik.

Ekonomi

Region Kalmar län budgeterar för ett underskott på knappt 177 miljoner för 2024. Genom att ta i anspråk lika mycket ur den resultatutjämningsreserv som bildats av överskott från tidigare år nås ett nollresultat. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning inte nås 2024. Däremot beräknas det nås 2025 med ett resultat på 266 miljoner. Också för 2026 beräknas för ett överskott på 140 miljoner kronor även om osäkerheten är stor.

Regionens resultatbudget för 2024 slutar på en nettokostnad på 10 miljarder kronor. Intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 9,8 miljarder kronor.

Skattesatsen föreslås oförändrad, 11:86.

Oppositionens yrkanden

Vid regionstyrelsens sammanträde på torsdagen presenterade oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna 65 gemensamma förslag på tillägg till regionplanen samtidigt som de accepterade de ekonomiska ramarna i majoritetens förslag.

M och KD reserverade sig gemensamt till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att regionen ska ge folkhögskolorna i uppdrag att skapa fler yrkesutbildningarna inom bristyrken och planerar för uppdragsutbildningar.
 • Att region ska ansvara för nationell marknadsföring av länets besöksnäring
 • Att tidsdifferentierade biljettpriser införs i kollektivtrafiken.
 • Att Region Kalmar län verkar för ett Kalmarlänspaket inom infrastrukturen.
 • Att regionen utvecklar en digital hälsocentral som är tillgänglig dygnet runt.
 • Att en utvecklingsplan tas fram för Oskarshamns sjukhus.
 • Att cancercentrum införs på länets tre sjukhus. Ett cancercentrum ska inkludera omvårdnad, rehabilitering, palliativ vård och forskning.
 • Att förkortad arbetstid inom akutsjukvården utreds.
 • Att en fördjupad granskning görs av hur administrationen och handläggning kan bli mer kostnadseffektiv.
 • Att genomföra en översyn och avveckla överflödiga lokaler och fastigheter.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 64 yrkanden. Man vill totalt gör besparingar på 122 miljoner och satsningar på 121,7 miljoner i budgeten för 2024.

Sverigedemokraterna reserverade sig bland annat för:

 • Att tillgänglighet till fast läkarkontakt i primärvården förstärks. En satsning på 40 miljoner kronor.
 • Att fri parkering införs vid planerade vårdbesök på sjukhusen.
 • Att administrationen minskas med 80 miljoner 2024.
 • Att avgifter för uteblivet besök höjs till 600 kronor och för uteblivet besök för operation till 1 500 kronor.
 • Att 2024 avsätta 40 miljoner till personalbefrämjande åtgärder när det gäller arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering och utbildningsmöjligheter.
 • Att ta bort kurser som HBTQ-certifiering/diplomering liksom kurser kring interkulturell kompetens. Besparing 5 miljoner.
 • Att en avgift införs för språktolkning för icke-akut vård i de fall annan ersättning för tolkningen inte utgår från regionen och patienten vistas i Sverige två år eller längre.
 • Att tolkning till fullgod svenska alltid ska erbjudas om en patient önskar det.
 • Att satsa totalt 15 miljoner kronor på barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Att antalet regionråd minskas.

Regionplanen 2024-2026 går nu vidare till regionfullmäktige som sammanträder 22-23 november.

Uppdaterad 31 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet