Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ordförandeklubba som slår i bordet.
Nyhet 2022-04-27

Regionfullmäktige godkände transportplan

Regionfullmäktige godkände på torsdagen den regionala transportplanen som omfattar 1,1 miljarder under perioden 2022-2033.

Planen omfattar investeringar på det regionala vägnätet förutom E22, riksvägarna 25 och 40. Dessa tre vägar och järnvägarna i Kalmar län ingår i den nationella transportplanen som Trafikverket tar fram. Men regionen kan medfinansiera det man anser är angelägna projekt. Regionen är beredd att medfinansiera Trafikplats Glasporten med 40 miljoner under förutsättning att den tas in i den nationella planen. Utöver det avsätts också 100 miljoner till medfinansiering av mötesspår i Rockneby för Stångådalsbanan och stationsbyggnad i Emmaboda på Kust till kustbanan.

I den regionala planen är utgångspunkten att prioritera åtgärder som stödjer länets utvecklings- och tillväxtpotential. Det handlar om att stärka länets tillväxtmotorer och regionala kärnor och att skapa förutsättningar för en hållbar regionförstoring med större och mer robusta arbetsmarknadsregioner.

Tre vägar står i fokus i planen:

  • Riksväg 23. På avsnittet Målilla-Hultsfred kommer trafiksäkerheten att höjas bland annat genom mittseparering under 2022-2023. Den totala kostnaden beräknas till 196 miljoner kronor.
  • Länsväg 136 på Öland. Det gäller tre vägavsnitt, dels Isgärde-Rälla och genom Rälla, dels Ekerum-Borgholm. Genom Rälla planeras för byggstart 2022, Isgärde-Rälla 2024 och Ekerum-Borgholm 2026. I planen finns 168 miljoner avsatta.
  • Riksväg 37/47. Mellan Årshult och Oskarshamn finns brister i trafiksäkerheten främst beroende på att det inte finns mötesseparering och brister i sidoområdena. Arbetena är tänkta delas upp i två etapper – Århult-Bockara med start 2027 och Bockara-Oskarshamn med start 2031 – och beräknas kosta totalt 621 miljoner kronor och leda fram till en mötesfri 100-väg. I planen fram till 2033 finns 403 miljoner avsatta.

220 miljoner går till mindre investeringar i form av trafiksäkerhetsåtgärder av olika slag, kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar och stationer för expressbussar med ett stopp i varje kommun längs E22. 106 miljoner viks till cykelvägar i kommunerna, enskilda vägar och för åtgärder och driftstöd till Kalmar/Öland Airport.

Moderaterna och Kristdemokraterna ville med stöd av Sverigedemokraterna att väg 35 Överum-Ulvsdal skulle omnämnas i planen. Dels genom en skrivning om att det snarast genomförs en åtgärdsvalsstudie för vägsträckan så att den kan bli en prioriterad satsning i nästa regionala transportplan, för perioden 2026–2037. Dels ville man att det i den regionala transportplanen skulle framgå att vägsträckan skulle kunna bli aktuell redan i planen 2022-2033 om det skulle bli en utökning av den ekonomiska ramen. Planen skickas nu till infrastrukturdepartementet.

Under fullmäktigesammanträdet antogs också en besöksnäringsstrategi för tiden fram till 2030. M, KD och SD ville göra fem justeringar i strategin, något som avslogs av majoriteten.

Vidare beslutade fullmäktige att personer som lämnat Ukraina ska ha rätt till vård, tandvård och läkemedel och betala samma avgifter som asylsökande.

Regionfullmäktige antog också en avsiktsförklaring om att förvärva den fastighet i Västervik där Ellen Keyskolan ligger. Fastigheten behövs för Västerviks sjukhus framtida behov.

Motioner

Vid regionfullmäktiges sammanträde behandlades också tre motioner.

  • Det pågår ett flertal satsningar i länet för att identifiera och uppmärksamma missbruk och en regional strategi ska tas fram i samverkan med länsstyrelsen, polisen, regionen, länets kommuner och skolorna. Det svaret ges på en motion från Linda Fleetwood (V) om att dels hälsocentralerna i länet ska få ett tydligt uppdrag att hitta och hjälpa dem som drabbats av riskbruk av olika slag och dels ett särskilt uppdrag i samma fråga riktat mot unga människor. Vänsterpartiet ville att motionen skulle bifallas.
  • En motion från Kaj Holst (M) om att Region Kalmar län ska anta en vätgaspolicy och informera om vätgasens bidrag till klimatomställningen besvaras med att det ligger i linje med arbetet för en fossilbränslefri region 2030. I svaret pekas på en utredning som pågår som ska förtydliga regionens fortsatta väg när det gäller bränsle, fordon och infrastruktur.
  • Arbetet inom ambulanssjukvården är ibland fysiskt krävande, men det gäller också andra yrkesgruppen. Det skulle bli svårt med gränsdragningen vilka som ska erbjudas fysträningslokaler på arbetsplatsen och vilka som inte ska det. Med det besvaras en motion från M och KD om att alla nya ambulansstationer som byggs ska ha en fysträningslokal. Moderaterna och Kristdemokraterna ville bifalla motionen.
Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet