Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Olika slags grönsaker.
Pressmeddelande 2023-05-17

Förstärkt arbete med livsmedelsstrategin

Regionen vill stärka och öka förnyelsen av livsmedelsproduktionen i länet.

På onsdagen beviljade därför regionala utvecklingsnämnden drygt 1,5 miljoner kronor till Region Kalmar län för projektet Livsmedelsstrategi Kalmar län 2.0.

Utvecklingen i Europa innebär att Sveriges livsmedelsproduktion står inför såväl nya utmaningar som nya möjligheter. Kalmar län är en av Sveriges stora livsmedelsregioner och för att kunna navigera rätt utifrån omvärldens föränderliga förutsättningar och göra rätt prioriteringar av vilka insatser som ska stödjas och genomföras regionalt behövs en ny livsmedelsstrategi för Kalmar län.

LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län samarbetar kring livsmedelsfrågor och delar huvudmannaskapet för den nuvarande regionala livsmedelsstrategin ”Växande värde – Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025”. För att skapa en ny strategi och komma vidare i arbetet krävs resurser för samordning på länsövergripande nivå och i ett mellanregionalt, nationellt och internationellt sammanhang.

De 1 521 447 kronorna som beviljats regionen för att ta fram en ny strategi kommer ur den regionala tillväxtpolitikens så kallade 1:1-medel och summan matchas av regionala utvecklingsförvaltningen som skjuter till lika mycket. Projektet totala budget blir därför 3 042 894 kronor.

Under onsdagens sammanträde behandlade också regionala utvecklingsnämnden handlingsprogrammet för 2023-2025 inom den nuvarande livsmedelsstrategin. Handlingsprogrammet är det sista som tas fram inom den nuvarande livsmedelsstrategin och grundtexterna har aktualiserats, men strategier, mål och delmål är desamma. Programmet innehåller 22 prioriterade aktiviteter som ska genomföras under 2023-2025.

Bland dem finns flera utvecklingsprojekt för att utveckla och stärka livsmedelsproduktionen i Kalmar län. Bland annat ska försöksodlingar med frukt, bär och grönsaker som traditionellt inte odlas i länet uppmuntras. Förebyggande insatser och aktiviteter i form av nya verktyg och rutiner ska tas fram för att länets livsmedelsproduktion ska vara bättre rustad för kriser. Vidare ska insatser göras för att öka konsumenternas kunskap om viltkött, som är en relativt outnyttjad naturresurs.

Moderaterna och Kristdemokraterna efterlyste i ett yrkande mer samarbete med Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge med syfta att erbjuda dem ett ökat ansvarstagande kring livsmedelsstrategin och de prioriterade aktiviteterna.

Sverigedemokraterna hade tre yrkanden. Man ville också lyfta fram fisket, att vikten av kött, ägg och mjölk som viktiga näringsämnen skulle framgå tydligare och att handlingsprogrammet skulle bygga på vad konsumenterna efterfrågar, inte vad politiker tycker de ska efterfråga.

Samtliga yrkanden avslogs av majoriteten.

Slutligt beslut om handlingsprogrammet tas av regionfullmäktige.

750 000 kronor till kompetensförsörjningsdag

Campus Västervik fick ja av regionala utvecklingsnämnden på sin ansökan om 750 000 kronor för att kunna arrangera regionala kompetensförsörjningsdagar 2023-2025.

Kalmar län liksom övriga Sverige står i och inför en kompetensutmaning. Utmaningen består bland annat av minskande befolkning, färre i arbetsför ålder samt åldrande befolkning vilket innebär en utmaning utifrån den demografiska försörjningskvoten. För att på bästa sätt möta denna utmaning behövs en gemensam bild samt kunskap och lärande om läget vi står i och inför hos näringsliv, offentlig sektor, politik och utbildningsväsende.

En regional kompetensförsörjningsdag ska genomföras i norra länsdelen under 2023 av Västerviks kommun i samarbete med Region Kalmar län. Projektet kommer att medverka till en liknande dag i södra länet 2024 och en gemensam dag på temat kompetensförsörjning 2025.Syftet är att skapa en mötesplats för lärande, samverkan, inspiration och innovation inom området. Projektet ska också skapa en digital mötesplats som lever mellan evenemangen där det finns möjlighet att ge och få stöd och dela tips och inspiration.

Utöver de 750 000 kronorna som Region Kalmar län bidrar med ur regionala tillväxtmedel går Västerviks kommun in med 100 000 kronor, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden med 300 000 kronor och deltagaravgifter väntas generera 350 000 kronor. Den totala budgeten blir därför 1 500 000 kronor.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet