Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på en man med förstoringsglas.
Pressmeddelande 2024-02-13

Granskning av budgetprocessen

Regionstyrelsen har inte helt säkerställt att budgetprocessen är ändamålsenlig och effektiv. Det konstaterar regionrevisorerna efter att ha låtit granska budgetprocessen i Region Kalmar län.

I sin bedömning skriver revisorerna att regionstyrelsen ur ett formellt perspektiv uppfyllt de krav som ställs på regionen i kommunallagen.

Men samtidigt visar granskningen att delar av verksamheten år efter år redovisar liknande avvikelser, både vad det gäller verksamhetsmål och ekonomiska mål. Revisorerna skriver att det är regionstyrelsen som ska verka för att regionens verksamhet bedrivs med en god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen har därför inte helt säkerställt att budgetprocessen är ändamålsenlig och effektiv.

Som förbättringspunkter nämns bland annat att budgeten får ett mer långsiktigt perspektiv, plus att flera delar av budgetprocessen tidigareläggs för att politikerna ska kunna påbörja arbetet med verksamhetsplaner och åtgärder som behöver vidtas för att klara en ekonomi i balans.

Förutom ovanstående punkter har revisorerna ett antal ytterligare rekommendationer till regionstyrelsen:

  • Se till att budgetprocessen leder till ökad tydlighet när det gäller regionens prioriteringar för kommande verksamhetsår samt de åtgärder som behöver vidtas i verksamheten för att uppnå verksamhetsmål och finansiella mål.
  • Säkerställ att effekthemtagning sker för de åtgärder som har prioriterats.
  • Se till att indikatorer, mått och mål som finns i regionplanen också finns med i regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner och att uppföljning och rapportering av dessa sker.
  • Att en utveckling sker när det gäller uppföljning och analys av mer långsiktiga trender för olika intäkts- och kostnadsförslag.
  • Årligen värdera vilken styreffekt som budgetprocessen haft på verksamheten och också korrigera åtgärder om brister noteras.

Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen senast 12 april kring vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av rekommendationerna.

Mer information

Tuulikki Åkesson, ordförande revisorerna, tuulikkia@regionkalmar.se , 070-381 21 03

Uppdaterad 12 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet