Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-05-12

Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad strokediagnos.

Fallet gäller en 85-årig kvinnan som upplevde symtom som kunde tala för stroke. Ambulans tillkallades och undersökning genomfördes. Efter undersökning och samtal med anhöriga beslutades att patienten skulle kvarstanna i hemmet.

Två dagar senare uppsökte patienten sjukhus och då konstaterades att hon hade drabbats av en stroke. Till följd av det försenade omhändertagandet var någon propplösande behandling inte längre aktuell.

Åtgärder har vidtagits för att minska risken för upprepning av händelsen.

Ambulanssjukvården i hela Kalmar län faller under chefläkaren vid länssjukhusets ansvarsområde.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 12 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet