Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustrationer som visar åtta olika faktaområden.

Statistik och analys

Här presenteras interaktiv fakta och statistik om Kalmar län inom flera olika områden.

Befolkning

Befolkningsutveckling över tid, födda och döda, inrikes och utrikes flyttningar, in- och utflyttning till och från Kalmar län, utrikesfödda, invandringsländer, genomsnittsålder, befolkningsprognos, befolkning i landsbygd och tätort, befolkningspyramid och demografisk försörjningskvot.

Fakta om befolkning

Jämställdhet

Ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor.

Fakta om jämställdhet

Levnadsvanor - folkhälsa

Självskattad hälsa, riskbruk alkohol, daglig rökning, fetma, stress, tillit, upplevd trygghet, fysisk aktivitet, utbildningsnivå och hälsa samt utbildningsnivå och ohälsodagar.

Fakta om levnadsvanor

Mark, miljö och bostäder

Översiktsplanering, markanvändning, vatten, hushållsstorlek, bostäder, bostadspriser, byggnadstyper, bostadsmarknadsanalys, hemlöshet, bredband, avfall, energi, utsläpp, jordbrukets förutsättningar, jord och skog, samt skyddad natur.

Fakta om mark, miljö och bostäder

Näringsliv

Ekonomisk utveckling, regional specialisering, utveckling i näringslivet, pandemins ekonomiska effekter, produktivitet, branscher, företag och produktivitet per kommun, kommunernas andel av näringslivet, tillverkningsindustri, besöksnäring, livsmedelsnäring, IT och telekommunikation.

Fakta om näringsliv

Pendling

Lokala arbetsmarknadsområden, ut- och inpendling, pendling per kön, ut- och inpendling till och från tätorter, samt vilka som arbetspendlar i Kalmar län.

Fakta om pendling

Utbildning och inkomster

Utbildningsnivå, gymnasieutbildning, folkhögskolor, eftergymnasial utbildning, inkomst- och utbildningsnivå, kvinnor och mäns inkomster, inkomster per län, inkomstfördelning, samt barn i ekonomisk utsatthet.

Fakta om utbildning och inkomster

Äldre

Andel äldre av totalbefolkning, boendetyper, geografiskt läge, självskattat psykiskt välbefinnande, förstämningssyndrom, samt läkemedel vid depression.

Fakta om äldre

Så går det för Kalmar län

Statistik som ger en helhetsbild av utvecklingen i Kalmar län, inklusive nuläge, trender och jämförelse med rikssnittet.

Så går det för Kalmar län