Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på svenska sedlar.
Pressmeddelande 2023-01-25

Överskott på 198 miljoner för regionen

Region Kalmar län redovisar ett resultat på 197,9 miljoner kronor för 2022. Det är tre miljoner bättre än budget.

Det finns tre huvudsakliga förklaringar till det förbättrade resultatet, som är 197,9 miljoner högre än senaste helårsprognosen som gjordes i oktober:

  • Förvaltningarnas resultat har förbättrats.
  • Ökade riktade statsbidrag för bland annat köförkortande åtgärder.
  • En positiv utveckling när det gäller avkastningen på det placerade pensionskapitalet under slutet av året.

- Det är positivt att regionen klarar ett resultat som är i linje med budget och att de finansiella målen uppnås, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson med anledning av bokslutsrapporten som presenterades på onsdagen.

Förvaltningarna hade under 2022 en negativ budgetavvikelse med totalt 350 miljoner kronor, vilket är en ökning med fem miljoner kronor mot föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underskott uppgick till 340 miljoner, vilket är drygt 36 miljoner mer än 2021. Kalmar länstrafik visade underskott på 94 miljoner, då resandet under året ännu inte nått upp till siffrorna före pandemin.

Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 6,8 procent eller med 16,6 miljoner kronor. Ökningen gäller både läkare, sjuksköterskor och psykologer. Bemanningssituationen ser olika ut på länets sjukhus och orsaken till den ökade användningen av inhyrd personal är bland annat följdverkningar av pandemin samt en hög sjukfrånvaro.

Med ett resultat på 198 miljoner under 2022 når Region Kalmar län det ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt, utjämnings- och generella statsbidrag. Resultatet uppgår till 2,1 procent.

Också det andra målet om att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel utan extern upplåning uppfylldes under 2022. Under 2022 investerade Region Kalmar län för sammanlagt 607 miljoner kronor i mark, byggnader och inventarier.

Bokslutsrapporten beskriver också den ekonomiska utmaning som regionen har framåt. Under 2022 har samhällsekonomin varit inne i en period av återhämtning men är nu på väg att försvagas. De negativa ekonomiska förändringarna har kommit snabbt och har därutöver kontinuerligt förstärkts, vilket ger ett bekymmersamt läge.

- Att regionen återigen redovisar ett ekonomiskt överskott ger en bra grund inför framtiden. De kommande två åren ser utmanande ut med försämrade förutsättningar till följd av hög inflation, lägre intäktsutveckling och kraftigt ökade pensionskostnader. I dessa osäkra tider behöver organisationen ha fortsatt ha fokus på det goda arbete som i grunden genomförs, effektiviseringar och på de långsiktiga målen, säger ekonomidirektör Lars Mattsson.

Uppdaterad 25 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet