Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Servicefordon från Kalmar länstrafik vid Västerviks sjukhus.
Pressmeddelande 2023-08-24

Fokus på länstrafikens ekonomi

Det var stort fokus på ekonomin vid kollektivtrafiknämndens sammanträde på torsdagen. Ett flertal uppdrag för att nå en ekonomi i balans redovisades.

Bakgrunden till de olika utredningarna är att Kalmar länstrafik bedöms göra underskott under 2023 och åtgärder behövs för att förbättra ekonomin. Vid sammanträdet redovisades den senaste prognosen som pekar på ett underskott på drygt 55 miljoner kronor. Men då är inte är inte påverkan av det borttagna skatteundantaget för biogas med i prognosen.

Med anledning av de olika utredningar fattade nämnden följande beslut:

  • I oktober ska en förstudie av en tidtabellsstyrd färdtjänst presenteras. Den initiala bedömningen är att sex miljoner kronor kan sparas årligen.
  • I oktober ska en förstudie för en standardisering av handläggningen av sjukresor läggas fram. Syftet är att minimera antalet sjukresor med specialfordon. Bedömningen är att kostnaderna kan minska med tio miljoner årligen.
  • Milersättning för sjukresor i egen bil föreslås höjas med 50 procent till 18 kronor per mil. Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. Den ekonomiska konsekvensen är svår att bedöma då det handlar om den enskildes val att transport.
  • Utöver detta fick trafikdirektören i uppdrag att implementera självservice för bokning av färdtjänst- och riksfärdtjänst när så är möjligt.
  • I oktober kommer också utredningar kring närtrafiken och den linjelagda busstrafiken att redovisas.
  • Möjligheten till kommersiell reklamförsäljning på linjebussar ska inarbetas i kommande trafikavtal.
  • Möjligheten att anpassa leveranserna av de nya Krösatågen på de regionala banorna till dess att Trafikverkets utredningar av åtgärder på banorna är klara ska undersökas.

Nämnden ställde sig också bakom ett tilläggsförslag från KD och M om att funktionshinderorganisationerna ska få möjlighet att yttra sig om utredning och förslag när det gäller färdtjänst och sjukresor innan beslut tas.

Medborgarförslag

Vid sammanträdet behandlades också två medborgarförslag.

  • Kollektivtrafiknämnden avslog det ena om att 365-dagarsbiljetten för hela Kalmar län ska sänkas till 1 000 kronor samtidigt som det enbart ska vara möjligt att köpa enkelbiljetter av Kalmar länstrafik. Nämnden konstaterade att det skulle få för stor negativ påverkan på kollektivtrafikens självfinansieringsgrad och därmed öka belastningen på skattebetalarna.
  • Det andra om gratis kunna ta med cykeln vid resor med Kalmar länstrafiks bussar och tåg ställde sig nämnden positiv till. Regionfullmäktige fattar det slutliga beslutet under hösten.
Uppdaterad 24 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet