Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Grå profilbild för Region Kalmar län
Lex Maria 2023-01-13

Lex Maria-anmälan efter för hög dos cellgift

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad kontroll vid en cellgiftsbehandling.

Fallet gäller en 60-årig kvinna som fick cellgifter mot sin cancersjukdom. I samband med behandling missade vården att kontrollera ett prov. Detta medförde att doserna i cellgiftsbehandlingen inte reducerades enligt ordinarie rutin.

Sannolikt blev de biverkningar kvinnan drabbades av allvarligare än vad som varit fallet om behandlingen hade justerats.

Åtgärder är vidtagna för att minska risken för upprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 13 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet