Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på en buss från en serviceresa.
Pressmeddelande 2023-10-05

Fler effektiviseringsåtgärder i kollektivtrafiken

Kalmar länstrafik fortsätter arbetet att nå en ekonomi i balans. Kollektivtrafiknämnden godkände på torsdagen flera åtgärder och nya utredningsuppdrag.

Den senaste prognosen pekar mot ett underskott på 55 miljoner kronor för Kalmar länstrafik för 2023 och åtgärder för att förbättra ekonomin fortsätter.

Nämnden säger nu ja till ett förslag om effektiviseringar i länets busstrafik i samband med tidtabellskiftet i augusti 2024. Det innebär utglesning på linje 106, mellan Kalmar-Färjestaden, där turerna mitt på dagen trappas ned från halvtimmestrafik till timmestrafik. Åtgärden väntas ge en besparing på cirka en miljon kronor per år.

Under hösten kommer en djupare analys av busslinjer med få resenärer i norra och södra delen av länet att ske. Målet är besparingar på mellan 1-1,5 miljoner kronor.

I ett tilläggsförslag yrkade KD och M på en utökad kommunikation och informationsspridning från Kalmar länstrafik i samband med förändringar och tidtabellsskiften. Förslaget röstades ned. M och KD reserverade sig.

Närtrafiken

En översyn av tidtabellen för att minska parallell trafik, ökad planeringstid för trafiken och en översyn av vem som har möjlighet att boka resa. Det är några av punkterna i ett niopunktsprogram för effektivisering av närtrafiken.

Åtgärderna ska nu analyseras vidare och arbetas in i verksamhetsplan 2024. Någon säker bedömning av den ekonomiska effekten är svår att göra. En första uppskattning är dock att åtgärderna kan leda till en kostnadsminskning på drygt två miljoner kronor på helårsbasis.

Kristdemokraterna och Moderaterna yrkade på att ge Kalmar länstrafik i uppdrag att omforma närtrafiken i vissa kommuner. Som modell pekar man på hur Värmland utvecklat närtrafiken.

Slutredovisningen godkändes av nämnden. KD och M reserverade sig mot beslutet till förmån för eget för eget förslag.

Tidtabellstyrd färdtjänst och handläggning av sjukintyg

Kollektivtrafiknämnden godkände på torsdagen utredning av handläggning för sjukintyg, idébeskrivningar till utredningsuppdrag för tidtabellstyrd färdtjänst, samt att se över och vid behov uppdatera regelverk för Kalmar län. Tidtabellstyrd färdtjänst är tänkt att göra det möjligt till ökad samåkning som leder till bättre resursnyttjande och mer miljömässigt hållbara resor.

Kalmar länstrafik kommer därmed påbörja arbetet med att utreda hur en tidtabellsstyrd färdtjänst ska kunna byggas upp. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvården och psykiatrin kommer länstrafiken även att se över hur handläggning av sjukintyg för sjukresor kan utformas.

Mer information

Mattias Ask, trafikdirektör.

Kontakt sker genom kommunikatör Linus Öjebrink Åsberg 010-212 10 76.

Uppdaterad 5 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet