Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration av sjukvårdspersonal.
Pressmeddelande 2023-12-12

Positiv utveckling kring utfasning av hyrpersonal

Första målet att fasa ut 30 procent av hyrsjuksköterskorna är uppfyllt. Det visar delårsrapporten som presenterades för regionstyrelsen under tisdagen.

Arbetet med att minska beroendet av hyrbolag på regionens tre sjukhus pågår för fullt. I december 2024 ska Region Kalmar län nämligen vara oberoende av hyrpersonal.

I ett första led har antalet hyrsjuksköterskor minskat med 30 procent för att i nästa steg omfatta samtliga personalkategorier. En första utvärdering visar att målet på 30 procent uppnåddes den 1 oktober. Det motsvarar en minskning av hyrsjuksköterskor från 95 till 55. Främst är det i Kalmar och Oskarshamn där man rekryterat och gjort verksamhetsförändringar. I Västervik räknar man istället med att kunna genomföra en tydlig minskning i början på nästa år.

Prognosen framåt är positiv. I mitten av januari beräknas bemanningspersonal minska med ett antal sjuksköterskor och ytterligare en avdelning blir helt bolagsfri.

Under våren 2024 påbörjas samma arbete med bemanningslagsläkare. Målet för året är att kostnaderna för hyrbemanning inte ska överstiga två procent av de egna personalkostnaderna.

Satsning för att säkra personalkompetens

Välfärdens kompetensutmaning i framtiden är känd. Enligt Statistiska centralbyrån tillkommer 253 000 personer i arbetsför ålder fram till 2031. Med samma ökning av personaltätheten som idag betyder det att 80 procent av dem skulle behöva arbeta i välfärden. Därför behöver nyanställningar kompletteras med andra åtgärder inom Region Kalmar län. Det betyder att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt bidra till ett långt hållbart arbetsliv men även hitta nya lösningar. Det handlar exempelvis om att använda tekniken rätt, maximera kompetensen och söka nya samarbeten.

Medarbetarna ska också kunna utvecklas på arbetsplatsen. Samtidigt ska ett starkt chef- och ledarskap bidra till att anställda ska vilja och ha möjlighet att jobba högre upp i åldern. För regionen är det avgörande inför framtiden.

Regionstyrelsen sa ja till strategin för kompetensförsörjning som kommer att gälla från och med årsskiftet. Det betyder att den förra strategin från 2016 upphör att gälla.

Landsbygdsministern ska uppvaktas

I samband med att regionstyrelsen godkände förslag till insatser för att stimulera den regionala livsmedelsförsörjningen i Kalmar län sa man också ja, efter tilläggsyrkande från majoriteten, till att skicka en skrivelse till landsbygdsministern. I skrivelsen ska det bland annat tryckas på vikten av att säkerställa de långsiktiga förutsättningarna för att länets och landets lantbrukare ska kunna bedriva en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.  

Regionen svarar på klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi för Kalmar län leds av länsstyrelsen. Nu ska strategin omarbetas. Region Kalmar län får nu svara på om man ställer sig bakom den reviderade klimat- och energistrategin. Regionen stödjer ambitionen att inspirera till kraftfulla åtgärder, men ser behov av mer omfattande uppdatering av strategier, mål och prioriteringar. I yttrandet lyfts sex punkter fram som extra viktiga:

  • Strategins förslag om gratis kollektivtrafikkort bör strykas.
  • Insatsen ”Öka stråktrafiken” bör omformuleras.
  • Ett förslag till tillägg om tåginfrastruktur.
  • Vikten av att inkludera frågan om en säker energiförsörjning (energilagring) i takt med att allt fler fordon elektrifieras.
  • Ett förslag till ny insats: Smart elförsörjning i Kronoberg och Kalmar län.
  • Att även regionala utvecklingsmedel kan nyttjas i omställningen.

I ett tilläggsyrkande önskade M och KD att det i dokumentet tydligt uttrycks att strategin ska bidra till att öka produktionen av fossilfri energi och inte enbart öka produktionen av förnybar energi. Förslaget röstades ner med siffrorna 8-7.

I ett annat tilläggsyrkande ville SD att det i remissyttrandet ska arbetas in att de förslag strategin innehåller genomgående behöver grundas på livscykelbaserade kostnads- och nyttoanalyser. Förslaget röstades ned med 8-2 och fem avstod.

Regionen positiv till ny vindkraftpark

Vindrakraftparken Aurora planeras att uppföras mellan Öland och Gotland. Anslutningen till transmissionsnätet planeras till en anslutningspunkt strax söder om Vackamo i Kalmar län. I ett yttrande säger nu Region Kalmar län att man är positiv till en utökning av områden för energiproduktion till havs. Regionen ser det då som önskvärt att framtida havsbaserade vindkraftsparkers kabeldragningar landar utmed Smålandskusten och därmed i elområde 4. Det trycks också på vikten av att landledningarna läggs under mark.

Ombyggnad på Västerviks sjukhus

Administration regionservice är idag utspridd på Västerviks sjukhus i många små enheter men med en gemensam chef. Nu har regionstyrelsen tagit beslut om att samla regionservice i hus 21, vid huvudentrén, på Västerviks sjukhus. Budgetramen ligger på knappt elva miljoner kronor. Regiondirektören får nu i uppdrag att fortsätta processen och genomföra ombyggnaden.

Uppdaterad 12 december 2023 Lämna synpunkter på innehållet