Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-02-17

Lex Maria-anmälan efter fördröjd undersökning

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en röntgenundersökning av hjärnan fördröjts.

Fallet gäller en drygt 30-årig man som insjuknade akut med strokesymtom. Tiden till röntgenundersökning av hjärnan fördröjdes då många olika kliniker var inblandade i bedömningen av patienten.

När röntgenundersökningen väl genomfördes kunde stroke uteslutas. Patienten utsattes dock för en risk i och med den långa utredningstiden.

Orsaker till händelsen är identifierade och åtgärder vidtagna för att minska risken för att händelsen ska ske igen.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 17 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet