Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration av en man med förstoringsglas.
Pressmeddelande 2023-04-13

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Revisorerna har granskat Region Kalmar läns barn- och ungdomspsykiatri, bedömningen är att vården delvis bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är tillgänglig.

Sammanfattningsvis är bedömningen att regionstyrelsen delvis har en styrning, uppföljning och intern kontroll för att säkerställa att vården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är tillgänglig. Tillförlitliga system och rutiner för att följa upp resultat i verksamheten finns och dessa resultat följs upp och rapporteras till berörda beslutsfattare.

Rekommendationerna från tidigare granskning 2018 har till stora delar beaktats och insatser till förbättringar har gjorts på flera områden. Däribland insatser för att skapa ökad tillgänglighet, som till exempel användandet av invånartjänster via 1177.se och internetbaserad KBT. Men även insatser för att stärka kompetensförsörjningen av psykologer och arbete med att implementera åtgärder från den framtagna handlingsplanen efter Arbetsmiljöverkets inspektion. Det pågår också insatser för att öka samverkan med andra aktörer.

Medan målvärdet för den förstärkta vårdgarantin gällande tid till första besök uppnås, når verksamheten inte målvärdet för utredningar. Samverkan med bland annat skolans aktörer skulle kunna struktureras avseende remisser och gränssnittet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan tydliggöras internt och för vårdsökande.

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen:

  • att säkerställa en förbättrad samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan respektive skolan
  • att säkerställa implementering av riktlinjer kring utformningen av andra aktörers remisser till barn- och ungdomspsykiatrin.
  • att följa upp kompetensförsörjningen i verksamheterna för att kunna sätta in adekvata åtgärder vid behov.
  • att tillse implementeringen av åtgärder i handlingsplanerna som tagits fram efter Arbetsmiljöverkets inspektioner genomförs och följs upp.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från regionstyrelsen med uppgift om vilka åtgärder som planeras respektive vidtagits för att tillvarata rekommendationerna i granskningen. Detta svar önskar revisorerna ha tillhanda senast den 27 september 2023.

Mer information

Klaus Leideckers, ordförande förtroendevalda revisorer
Telefon: 070 898 31 00

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet