Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Om regional utveckling

Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till hållbar tillväxt och utveckling både i länet och i den egna verksamheten.

Samtliga regioner har utöver ett ansvar för hälso- och sjukvård också ett regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget är lagstadgat och innebär att regionerna ska utarbeta en strategi för länets utveckling och samordna insatser för att genomföra strategin. Det handlar om att förmå länets aktörer att arbeta mot samma mål för att tillsammans skapa tillväxt och utveckling utifrån länets specifika förutsättningar.

Regional utvecklingsstrategi - RUS

Klimat att växa i – så heter Kalmar läns utvecklingsstrategi. Det är en gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns olika aktörer har tagit fram tillsammans.

Den regionala utvecklingsstrategin är grundad i FN:s 17 globala hållbarhetsmål och definierar fyra prioriterade utvecklingsområden för Kalmar län:

  • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  • God miljö för barn och unga
  • Hållbar samhällsplanering
  • Stärkt konkurrenskraft

Till varje område hör strategier och planer som anger hur länets olika aktörer tillsammans ska arbeta. Resultatet av arbetet följs upp fortlöpande.

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin på webbplatsen för regional utveckling i Kalmar län

Regiondagen

Regiondagen är Region Kalmar läns årliga konferens med fokus på aktuella utvecklingsfrågor för Kalmar län. Då samlas aktörer som på olika sätt jobbar med att skapa en hållbar utveckling i hela länet.

Regiondagen bidrar till att lyfta blicken, fylla på med kunskap, koppla omvärldsfrågor till lokala frågor och lyfta goda exempel inom regional utveckling. På regiondagen följer vi även upp genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län.

Läs mer om regiondagen på webbplatsen för regional utveckling i Kalmar län

Hållbar utveckling i hela länet

I arbetet med regional utveckling är alltid hållbarhetsfrågorna i centrum. Det krävs mod, innovation och samverkan mellan länets alla aktörer för att vi ska lyckas nå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Social hållbarhet

Vi utgår från alla människors lika värde och jobbar med frågor som rör mänsklig utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder eller andra förutsättningar. Vi jobbar speciellt med att stärka samtliga aspekter av folkhälsan i vårt län, eftersom välmående, friska, kreativa och företagsamma invånare är en förutsättning för all form av utveckling.

Läs mer om vårt folkhälsoarbete

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk utveckling är vårt medel för att uppnå en fortsatt god utveckling av samhället. För att bli ekonomiskt starkare är det avgörande med en hållbar produktivitetsutveckling inom både näringslivet och offentlig sektor. En hållbar produktion och konsumtion där cirkulära affärsmodeller utvecklas gynnar ekonomin långsiktigt.

Miljömässig hållbarhet

Vi måste hushålla med naturens begränsade resurser och arbeta för en hållbar produktion och konsumtion. Det handlar om hur vi nyttjar och återvinner våra naturresurser, använder miljö- och hälsoskadliga ämnen och om länets bebyggelse och transportsystem. Det handlar också om hur vi värnar biologisk mångfald och skyddar ekosystem.

Läs mer om vårt miljöarbete

Internationellt samarbete

Förutom de tre hållbarhetsdimensionerna grundar sig vårt arbete även i tre andra perspektiv som påverkar länets utveckling. Dessa är kompetensförsörjningen av länets arbetsmarknad, hur den digitala omställningen kan användas som en utvecklingsresurs samt vikten av internationellt samarbete med framförallt Östersjöregionen och EU.

Som en del i att stärka vårt internationella samarbete har vi tillsammans med ett par andra regioner och Linnéuniversitetet ett kontor i Bryssel, Småland-Blekinge-Halland South Sweden, som bevakar Kalmar läns intressen i EU-relaterade frågor och informerar för att öka Kalmar läns möjligheter att ta del av EU-medel. Vi är dessutom med i organisationen Euroregion Baltic (ERB) för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjöområdet.

Läs mer om vårt internationella arbete på webbplatsen för regional utveckling i Kalmar län