Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration på en utbildning.
Pressmeddelande 2024-01-17

Region Kalmar län pausar inte stöd till studieförbund

Region Kalmar län pausar inte stödet till studieförbundet Ibn Rushd. Det beslutades vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde på onsdagen.

Frågan om att pausa stödet till Ibn Rushd kom upp som ett nämndinitiativ från M, KD och SD. Bakgrunden är att Folkbildningsrådet i en granskning, i december, slog fast att viss verksamhet inom studieförbundet Ibn Rushd brustit i efterlevnaden av villkoren. Det handlade om två studiematerial i religiösa frågor där teman som rör barnäktenskap, barnaga och homosexualitet fanns med. M, KD och SD pekar på att två andra regioner har pausat sitt stöd till Ibn Rushd för att få klarhet i om texterna även använts där och anser att Region Kalmar län bör göra samma sak.

Om det framkommer att ett studieförbund inte följer regelverket ska de bli återbetalningsskyldiga av utbetalda medel. Något som Region Kalmar län tidigare krävt efter granskningar av andra studieförbund som gjort fel.

I sin årliga granskning har Folkbildningsrådet däremot konstaterat att det inte finns några uppgifter om bristande verksamhet rörande Ibn Rushd i Kalmar län under 2023.

M, KD och SD yrkade på återremiss av nämndinitiativet men det röstades ned efter votering med siffrorna 8-7. Regionala utvecklingsnämnden följer därför Folkbildningsrådets granskning och pausar i nuläget inte stödet till Ibn Rushd. Däremot kommer regionala utvecklingsnämnden att följa en eventuell ny granskning från Folkbildningsrådet.

Värt att notera inför framtiden är att det sedan tidigare finns ett beslut i regionala utvecklingsnämnden om att förvaltningen har i uppdrag att se över riktlinjerna för organisationsbidrag till studieförbund. Senast det tredje kvartalet, i år, ska en uppdaterad bidragsmodell finnas på plats. Översynen görs i samverkan med grannregionerna Blekinge och Kronoberg samt länets kommuner för att säkerställa en gemensam och transparent hantering.

Klart med miljoner till projekt

Regionala utvecklingsnämnden säger ja till ekonomiska medel för två olika projekt.

  • S3-plattform i Sydost får som högst drygt fyra miljoner kronor. Projektet ska stärka näringslivets konkurrenskraft, verka innovativt och främja regional utveckling i hela området Småland och öarna. Regionerna Kronoberg, Jönköping, Gotland och Kalmar samverkar men där Region Kalmar län blir projektägare. Fem kunskapsområden har identifierats ha strategisk betydelse för projektet: 1) Trä och skog, 2) Livsmedel, 3) Besöksnäring, 4) Industriell utveckling och 5) Digital tjänsteutveckling.
    Centralt i projektet är att etablera en plattform för samverkan inom och mellan kunskapsområdena. Projektet pågår 1 april 2024 till 29 mars 2029.
  • Regional samverkan kring ungas uppväxt tilldelas 1,85 miljoner kronor. Projektet leds av Kommunförbundet i Kalmar län där samtliga tolv kommuner arbetar för en mer jämlik hälsa, förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet hos barn. Målet är att öka kunskapen kring levnadsvillkoren för länets unga men också medverka till effektiva insatser. Arbetet ska även leda till att minska skillnader som finns inom länet. I sista ledet ska levnadsvillkor förbättras och delaktigheten öka för målgruppen. Region Kalmar län och länets samtliga kommuner är medfinansiärer. Projektet pågår 1 januari 2024 till 12 december 2026.

Regionen trycker på värdet av utbyggd elproduktion i södra Sverige

Tung industri i norra Sverige ska respekteras, men det finns också stora behov av utbyggd elproduktion- och distribution i södra Sverige, inte minst i och till elområde 4. Det är en av synpunkterna som regionala utvecklingsnämnden tar upp i sitt yttrande över promemorian Förslag om nya energipolitiska mål som ska överlämnas till Klimat- och näringslivsdepartementet.

Region Kalmar län ser också problem i att energipolitiska mål endast berör elsystem och energieffektivisering och menar att det bör formuleras som nationella mål för hela energisystemet. Vidare ställer sig regionen tveksam till att önskad energieffektivisering kan nås med låga energipriser och frivilliga styrmedel. Regionen menar att det bör tas i beaktande vid utformning av mål och åtgärder.

20 miljoner till företagsstöd

Under förra våren började ansökningarna till företagsstöd att öka och låg efter det på en hög nivå resten av året. Nu öronmärker Region Kalmar län 20 miljoner kronor för företagsstöd 2024. Dessutom avsätts 40 miljoner kronor till projektbidrag inklusive EU-medfinansiering. Fördelningen mellan projekt och företagsstöd är inga fasta belopp utan en fingervisning. Därför är en förskjutning mellan posterna möjlig.

Så ska Brysselkontoret prioritera under EU-valåret 2024

Under 2024 ska Brysselkontoret, å Region Kalmar läns och Linnéuniversitetets vägnar, fokusera på den gröna omställningen, e-hälsa, den digitala omställningen samt sammanhållningspolitiken. Det klargörs i Brysselkontorets verksamhetsplan för 2024.

Brysselkontoret SBHSS finansieras av Region Kalmar län samt fyra andra regioner i Sydsverige samt Linnéuniversitetet. Varje år tas en ny budget och verksamhetsplan fram som speglar ägarnas intressen för vad som händer på EU-arenan.

Under 2024 är ett av målen att utöka samarbetet mellan Brysselkontorets ägarregioner och andra regionala aktörer inom EU med liknande utmaningar. Denna typ av samarbeten innebär, utöver erfarenhetsutbytet, en större möjlighet att ta del av EU-finansiering och delta i EU-samarbeten på olika nivåer.

Uppdaterad 17 januari 2024 Lämna synpunkter på innehållet