Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-12-14

Lex Maria-anmälan efter bristande handläggning

Inger Landgren, chefläkare i primärvården, har gjort en anmälan enligt lex Maria efter bristande handläggning och uppföljning.

En man i 65-årsåldern sökte vård för andfåddhet och undersökning med EKG visade att han hade en snabb oregelbunden hjärtrytm. Läkaren satte in pulssänkande medicinering men planerade inte för en uppföljning i närtid. Två veckor senare kom patienten tillbaka med fortsatta besvär och skickades då till sjukhus för ytterligare medicinering.

Bristerna i handläggningen har under tvåveckorsperioden ökat risken för allvarlig hjärt-kärlhändelse. Någon sådan händelse inträffade dock inte och patienten är nu under behandling.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 14 december 2023 Lämna synpunkter på innehållet