Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Svenska sedlar i olika valörer.
Pressmeddelande 2023-06-13

Stort minusresultat förutspås i delårsrapport

Årets första fyra månader har präglats av en sämre ekonomi för regionen i spåren av den höga inflationen och ökade pensionskostnader.

Det framgår av regionens delårsrapport för januari-april som redovisades för regionstyrelsen på tisdagen. Den visar på att regionen kommer att göra ett resultat på -398,8 miljoner kronor, vilket är 246,0 miljoner sämre än budget.

Därmed nås inte målet om ett resultat på två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Också balanskravsresultatet blir negativt och hamnar på -243,7 miljoner trots att regionen planerar att använda 255,9 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven.

Regionens verksamheter beräknas göra en negativ budgetavvikelse på 431,3 miljoner kronor men då finansnettot visar på 185,3 miljoner mer än budget stannar den totala budgetavvikelsen på -246,0 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kalmar länstrafik visar de största avvikelserna -353,3 respektive -68,4 miljoner.

För att nå en ekonomi i balans genomförs olika effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheterna. Exempel på åtgärder är att minska kostnader för resor, utbildning och konferenser. Det är också viktigt att inte starta nya projekt innan en nyttoanalys är gjord. Från den 1 oktober kommer hyrbemanningen inom vården att dras ned betydligt med målet att under 2024 bli oberoende av bemanningsbolag. Utöver det har samtliga nämnder och förvaltningar fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna med 200 miljoner kronor på längre sikt. Dessa åtgärder ska nå full effekt senast 2025.

Förutom ekonomiska uppföljning så innehåller delårsrapporten också en avstämning av de olika mått och mål både på kort och lång sikt som finns i regionplanen.

Det handlar förutom medicinska mål, tillgänglighet och digitalisering också bland annat om regionens klimatmål, tillgången till bredband i länet och andelen elever med godkänd gymnasieexamen inom fyra år. Totalt handlar det om 42 olika mål som följs upp i delårsbokslutet.

Regionstyrelsen godkände delårsrapporten med påminnelsen till samtliga nämnder och förvaltningar att vidta åtgärder för att anpassa kostnadsnivån till de tilldelade ekonomiska ramarna.

Klartecken till byggprojekt på knappt 99 miljoner

Regionstyrelsen fattade på tisdagen också beslut om att genomföra fyra investeringsprojekt på sammanlagt 98,7 miljoner kronor.

  • Vid Västerviks sjukhus ska laboratorielokalerna vid klinisk kemi och transfusionsmedicin byggas om, moderniseras och anpassas för ny analysutrustning. Den totala kostnaden för ombyggnaden inklusive utrustning och konstnärlig utsmyckning beräknas till 73,4 miljoner kronor.
  • Vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus kommer fler laddningspunkter för eldrivna regionbilar att byggas. I Kalmar handlar det om 40 laddningspunkter och i Västervik om 20. Kostnad 17 miljoner.
  • Vid kvinnokliniken i Västervik ska det byggas om för att installera ett närutsug för analgesiapparatur och lustgasdestruktionsanläggning. Kostnad 5,8 miljoner.
  • Vid öron- näsa- och halsmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar ska det byggas om för att skapa ett desinfektionsrum med diskmaskin för endoskopiutrustning. Tidigare har denna utrustning rengjorts för hand. Kostnad 2,5 miljoner.

Fastighet i centrala Kalmar säljs

Region Kalmar län kommer att sälja fastigheten Valnötsträdet 6 vid Slottsvägen i Kalmar på den öppna marknaden.

Sedan den psykiatriska öppenvårdsmottagningen flyttat från Slottsvägen i Kalmar till det nya psykiatrihuset har fastighet stått tom och bedöms inte komma att användas för annan verksamhet inom regionen.

Huset som är byggt på 1880-1890-talet som bostad har ett omfattande underhållsbehov men bedöms ha en god grundstandard. Mäklare kommer att anlitas vid försäljningen.

Nej till anmälningsplikt

I en skrivelse till regeringen vill regionstyrelsen att hälso- och sjukvården undantas från anmälningsplikt när det gäller så kallat papperslösa som söker vård. Undantaget bör också gälla utlämnande av journaluppgifter till annan myndighet och inte patienten gett sitt samtycke.

Det är i Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna som det finns ett förslag om att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket då de kommer i kontakt med papperslösa.

Regionstyrelsen menar att det kan skapa patientsäkerhetsrisker om det leder till att människor inte vågar söka vård av rädsla för att bli anmälda. Anmälningsplikten står också i konflikt med viktiga yrkesetiska principer.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville att skrivelsen till regeringen inte skulle tas upp på sammanträdet. Motivet var att det ännu inte finns något utredningsdirektiv eller förslag om införande.

Efter votering beslutades med siffrorna 8-7 att frågan skulle behandlas. När skrivelsen sedan tog upp reserverade sig M, KD och SD mot det.

När frågan slutligen avgjordes avstod M och KD från att ta ställning till skrivelsen. SD ville däremot avslå den.

Nytt avtal för Hälsoval Kalmar län

Regionstyrelsen godkände vid sammanträdet ett nytt avtal när det gäller Hälsoval Kalmar län som syftar till att stärka arbetet kring nära vård. Det nya regelverket gäller från 1 juli 2023.

Sverigedemokraterna hade två yrkanden vid behandlingen. Dels ville SD att för multisjuka, kroniskt sjuka och personer med allvarliga sjukdomstillstånd ska vårdgivaren utse en patientansvarig läkare, dels ville partiet införa en egenavgift för tolktjänster för personer som vistas tre år eller i längre i landet men med vissa undantag. Båda yrkandena avslogs av majoriteten.

Medborgarförslag om fri parkering

Sedan en tid pågår ett arbete med att se över, samordna och se till att det blir enhetliga rutiner när det gäller möjlighet till gratis parkering vid sjukhusen i länet. Det svaret ges på ett medborgarförslag om fri parkering vid sjukhusen vid vård av barn. I svaret pekas på att olika kliniker på sjukhusen själva ordnat med parkeringstillstånd och det har inte funnits någon enhetlighet kring kriterierna.

Sverigedemokraterna ville att medborgarförslaget skulle bifallas.

Motioner

Två motioner från Sverigedemokraterna behandlades på regionstyrelsens sammanträde.

  • Det gällde dels en motion om mindre pappersarbete i vården med tre olika förslag som syftar till att minska kostnaderna för administration, att ta fram befattningsbeskrivningar för samtliga administrativa tjänster och att utreda vilka arbetsuppgifter som i dag utförs av sjukvårdspersonal som istället medicinska sekreterare kan utföra. I svaret pekas på de utifrån kommande administrativa pålagor om ökade dokumentationskrav inom hälso- och sjukvården, nya arbetsuppgifter kring civilförsvarets återuppbyggnad samt olika it- och informationssäkerhetsfrågor. Mot bakgrund av detta så är omfattande, omedelbara nedskärningar av kostnader och tjänster svåra att se. SD-ledamöter var inte nöjda med svaret utan ville att motionen skulle bifallas.
  • Den andra SD-motionen syftar till att chefer, handläggare och administratörer som är vårdutbildade i högre grad ska kunna jobba direkt i vården. Det ska också framgå tydligt vid nyanställningar. I svaret pekas på att chefer med sjuksköterskekompetens framför allt under sommaren gör pass inom vården. När det gäller läkare som är chefer är det vanligt att någon del av arbetet är kliniskt. Mot bakgrund av detta är det osäkert om den utredning SD föreslår skulle leda till att fler medarbetare väljer att göra pass inom vården. SD ville bifalla motionen.

Båda motionerna går vidare till regionfullmäktige i september för avgörande.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet