Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild på ett diagram.
Pressmeddelande 2023-09-13

Så ska kostnaderna minska 200 miljoner

När regionen ska minska kostnaderna med 200 miljoner kronor kommer samtliga verksamheter att påverkas.

Det framgår av den utredningsrapport som på onsdagen godkändes av regionstyrelsen. Rapporten är ett resultat av det uppdrag som regiondirektör Ingeborg Eriksson fick av styrelsen i april. Bakgrunden är den kraftigt försämrade ekonomin som drabbat samtliga regioner i Sverige, alla räknar med stora underskott 2023. För Region Kalmar läns del pekar den senaste prognosen efter juli månad på ett underskott på 393 miljoner kronor – 240 miljoner sämre än budget.

Förutom generella kostnadsökningar bidrar inflationen också till ökade kostnader för pensioner då dessa räknas upp efter hur prisbasbeloppet utvecklas. Till detta kommer höjda premienivåer för den avgiftsbestämda pensionen.

De förslag som redovisades på onsdagen bedöms sammantaget leda till kostnadsminskningar på 200 miljoner kronor när de når full effekt 2025.

Redan tidigare har regionstyrelsens beslutat om att hyrpersonalen inom vården ska börja fasas ut med start 1 oktober. Vid 2024 års utgång ska Region Kalmar län vara oberoende av hyrpersonal och ha nått målet om att bemanningskostnaderna ska innebära högst två procent av personalkostnaderna. För de tre sjukhusen innebär det att hyrbolagskostnaderna ska minska med 100 miljoner. Nettoeffekten beräknas bli 50 miljoner. Regionen erbjuder nu sjuksköterskor som jobbar i hyrbolag anställning i regionen och de första har redan anställts. För att nå målet krävs även arbete med patientflödena och en anpassning av vårdplatser på samtliga tre sjukhus utifrån lokalt bedömda behov i förhållande till Socialstyrelsens rekommendationer. Inom psykiatrin och primärvården beräknas hyrkostnaderna kunna minska med tio miljoner kronor på längre sikt.

När det gäller kollektivtrafiken har också ett antal beslut redan tagits när det gäller effektiviseringar av tågtrafik och linjelagd busstrafik. Möjliga åtgärder i den särskilda persontrafiken utreds vidare, liksom en anpassning av leveranserna av de nya regionaltågen. Totalt handlar det om möjliga kostnadseffektiviseringar på drygt 38 miljoner.

Utöver dessa presenterades en rad andra förslag på onsdagen, bland annat:

 • Minskning av kostnader för konsulter med tio procent.
 • Restriktivitet när det gäller utbildning, kurser och konferenser.
 • Anställningsprövning vid ersättningsrekrytering.
 • Patienterna vid folktandvårdsklinikerna i Ankarsrum och Mörbylånga hänvisas till Västervik respektive Färjestaden, då kundunderlaget är lågt och bemanningen är stabilare på de större klinikerna.
 • Nytt arbetssätt inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länet med ett mobilt mellanvårdsteam, vilket sker genom en omställning av BUP-mottagningen i Vimmerby.
 • Minskning av antalet undersökningar, provtagningar och behandlingar som inte är till nytta för patienten.
 • Införande av digitala kallelser är ett exempel där de digitala möjligheterna ger kostnadsminskning på sikt.
 • Möjligheten till egen läkemedelstillverkning där så är möjligt, ska undersökas. Läkemedelskostnaderna står i dag för en miljard kronor om året för regionen.
 • Förbättrad avtalstrohet. En förbättring med bara en procent beräknas ge en besparing på fyra miljoner.
 • Samordning av alla inköp. Potentialen att sänka kostnaderna bedöms till 15 miljoner.
 • Återanvändning av möbler, under 2022 uppgick kostnaderna för möbelinköp till 33 miljoner.

När det gäller taxor och avgifter så ingår de som en naturlig del i den årliga budgetprocessen och kommer att behandlas i det sammanhanget. Då kommer också redan beslutade investeringar och lokalstrategiplaner att ses över och vid behov justeras.

Utöver redovisningen av ekonomiska åtgärder har ett antal områden identifierats där det finns behov av djupare analys hur de tre sjukhusen ska fortsätta utvecklas utifrån de unika kompetenser som finns vid respektive sjukhus. Framför allt är det processerna kring den planerade vården, de akuta vårdprocesserna och behovet av rehabilitering som behöver analyseras vidare. Allt för att säkra en fortsatt god vård till länets invånare, trots de ekonomiska utmaningarna. I samband med Regionplan 2024-2026 är det möjligt att uppdrag lämnas i dessa delar.

Regionstyrelsens beslut innebär också att den ekonomiska ramen för den politiska organisationen ska minskas i samband med att den kommande regionplanen tas fram.

Sverigedemokraterna ville återremittera frågan med krav på en redovisning i tabellform på vad de olika åtgärderna innebär i sparande så att arbetet kan följas upp.

De två övriga oppositionspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna - ställde sig bakom redovisningen, men markerade i en protokollsanteckning att de i samband med beslut kring regionplan och budget senare i år kommer att göra ”skarpa bedömningar” av underlaget.

Uppdaterad 13 september 2023 Lämna synpunkter på innehållet