Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Rött regionmönster
Lex Maria 2023-07-27

Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos hos barn

Chefläkare Inger Landgren, primärvårdsförvaltningen, gör en anmälan enligt Lex Maria efter en försenad diagnos av diabetes typ 1 hos ett barn.

Fallet gäller ett 10-årigt barn som sökte vård på hälsocentral för viktnedgång, bukbesvär och huvudvärk och erhöll en planerad besökstid.  Diagnos försenades därför, vilket ledde till att barnet behövde vårdas på intensivvårdsavdelningen under ett dygn.

Verksamheten har uppmärksammat brister i handläggning och dokumentation vilket nu åtgärdas.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 27 juli 2023 Lämna synpunkter på innehållet