Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
KLT-buss i trafik.
Pressmeddelande 2023-02-16

Effektivisering utreds i kollektivtrafiken

För att nå en ekonomi i balans behöver Kalmar länstrafik genomföra en rad effektiviseringsåtgärder.

Kollektivtrafiknämnden godkände på torsdagen en redovisning av förslag på en rad åtgärder som berör den linjelagda busstrafiken, tågtrafiken, Närtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken. Trafikdirektören fick i uppdrag att fortsätta arbetet och redovisa förslag till beslut inför nämndens sammanträde i april.

Det är en försämrad ekonomi som en följd av pandemin men också inflationen och ökade bränslekostnader det senaste året som är bakgrunden. Kalmar länstrafik rapporterade ett underskott på knappt 95 miljoner kronor för år 2022.

Nedan redogörs övergripande förslag på effektiviseringsåtgärder som Kalmar länstrafik kommer jobba vidare med under våren. Beslut om kostnadsbesparingar lyfts för slutgiltigt beslut till kollektivtrafiknämndens sammanträde i april.

Linjelagd busstrafik

Målet är kostnadssänkningar motsvarande ca 6-10 miljoner kronor, detta föreslås genomföras på kort och lång sikt. Åtgärderna är ännu inte fastställda men skulle kunna innebära reducerad trafik på kvällar, glesare trafik i de starka stråken på klockslag då det generellt är färre som reser och reducering av trafik nattetid under helger.

Närtrafik

Målsättningen är en kostnadssänkning på motsvarande 3–5 miljoner kronor per år. Förslag till åtgärder ska utredas ytterligare under våren samtidigt som en risk- och konsekvensanalys ska arbetas fram.

Särskild kollektivtrafik

En utredning ska tillsättas som ska föreslå effektiviseringsåtgärder för den särskilda kollektivtrafiken samt ge förslag på justeringar i regelverket inför en ny trafikupphandling som träder i kraft i början på år 2026. Särskild kollektivtrafik är färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor i specialfordon.

Tågtrafik

Vissa dagliga turer på Tjustbanan mellan Västervik och Linköping föreslås att ersättas med buss. Detta för att säkerställa en tillförlitlig, tillgänglig och robust tågtrafik på banan.

Bakgrunden är att tågtrafiken på länets järnvägar till och från Linköping det senaste året kantats av en rad problem som kan kopplas till skicket på banorna. Banorna är särskilt utsatta för väder och vind vilket i sin tur påverkar Kalmar länstrafiks möjlighet att köra tåg på spåren. Framför allt har tågtrafiken på Tjustbanan påverkats extra hårt av det bristande underhållet. Nästan 30 procent av tågen på banan ersattes av buss förra året.

Region Kalmar län har under en lång tid påpekat bristerna på banorna. Detta för att säkerställa en mer robust och tillförlitlig tågtrafik samt för att underlätta arbetet med regionförstoring och tillgängligheten för länets kommuner. I den beslutade nationella planen för transportinfrastrukturen 2022–2033 har Trafikverket i uppdrag att särskilt utreda banornas funktion för regional utveckling.

Moderaterna och Kristdemokraterna ville att en rad andra faktorer också skulle utredas. Bland de förslag som togs upp var att redovisa möjliga besparingar för att delvis eller helt ersätta tågtrafiken på Tjustbanan med busstrafik, att skjuta fram leverans av nya tåg till Tjustbanan tills besked kommit om upprustning av banan, att införa tidsdifferentierade biljettpriser, att införa kommersiell reklamförsäljning inom kollektivtrafiken och att stoppa Kalmar länstrafiks TV-reklam. KD ville också få utrett om regionen kan starta en juridisk process mot Trafikverket för de ekonomiska konsekvenser som bristande underhåll av Stångådals- och Tjustbanan haft för regionen. Tilläggsyrkandena avslogs av majoriteten.

Nej till tågstopp i Mörlunda

Ett tågstopp vid Mörlunda station på Stångådalsbanan är inte möjligt. Det konstateras i den utredning som gjorts och som kollektivtrafiknämnden godkände på torsdagen.

I utredningen pekas på flera skäl till att det inte är möjligt i dag:

 • Stopp vid Mörlunda station skulle påverka mötesmöjligheterna för tågen som trafikerar Stångådalsbanan. Tågmöten är planerade med säkerhetsmarginaler som ska förhindra att fordonen möts på fel ställen. Mötestillfällen längs banan är få samtidigt som standarden på spåren gör att tågen inte kan köra i tillräckligt hög hastighet för att kompensera för de extra minuter som ett stopp vid Mörlunda station skulle innebära.
 • Dagens samarbetsavtal med Region Östergötland gällande tågtrafiken på Stångådalsbanan anger vilka stationer som ska trafikeras. I detta avtal finns inte Mörlunda station med, eventuella förändringar kan komma påverka framtida avtal med Region Östergötland.
 • Kalmar länstrafik erhåller statligt stöd på cirka 18 miljoner kronor per år för att bedriva tågtrafiken på Stångådalsbanan. Trafiken klassas som interregional vilket innebär prioritering av korta restider mellan start- och slutstation med uppehåll i respektive kommunhuvudort längs vägen, undantaget är stopp i Berga där spårbyte sker. Utökade stopp längs vägen motverkar inriktning för interregional tågtrafik och Trafikverket avråder från att tillföra fler stopp längs vägen då det finns risk för att det statliga stödet dras in.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna krav att frågan skulle återremitteras för vidare utredning avslogs av majoriteten.

Utökad pendeltågstrafik Kalmar – Växjö

Region Kalmar län och Region Kronoberg undertecknade i december 2022 en avsiktsförklaring för samarbete kring Krösatågstrafik på sträckan mellan Växjö och Emmaboda från och med tidtabellsskiftet i december 2023.

Utredning har visat att Kalmar länstrafik redan nu har tillräckligt med tågfordon för att starta tågtrafik på sträckan. Kostnaden för trafiken kommer att fördelas utifrån antal körda kilometer i respektive län.

Beställning av två tågpar mellan Kalmar–Växjö och Växjö–Kalmar görs till Trafikverket inför Tågplan 2024. Innan trafiken kan starta måste ett trafikpliktsbeslut fattas av Region Kronoberg.

Positiva nöjdhetssiffror från resenärerna

Kalmar länstrafik presenterade nöjdhetssiffror för år 2022. På många mätpunkter är Kalmar länstrafik i toppskiktet jämfört med andra kollektivtrafikaktörer i landet. Siffrorna nedan är inhämtade från Kollektivtrafikbarometern (Kollbar), Barometern för anropsstyrd trafik (Anbaro) och Handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst (Hanbaro).

Allmän kollektivtrafik

 • 84 procent av resenärer är nöjda med den senaste resan (första plats nationellt)
 • 82 procent anser att det är rent och snyggt i fordonen (andra plats nationellt)
 • 80 procent anser att förare och ombordpersonal har ett trevligt bemötande (andra plats nationellt)
 • 75 procent anser att det är bekvämt ombord (tredje plats nationellt)
 • 55 procent anser att information vid förseningar och stopp är bra (andra plats nationellt)

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län

 • 12 procent uppgav att senaste resan utfördes med kollektivtrafik under år 2022 jämfört med 7 procent för år 2021.

Serviceresor

 • 90 procent av resenärerna är nöjda med senaste färdtjänstresan
 • 91 procent av resenärerna är nöjda med senaste sjukresan
 • 79 procent är nöjda med handläggningen av tillståndsansökan för färdtjänst
 • 95 procent av resenärerna i färdtjänst och sjukresor är nöjda med förarens bemötande.

Granskning av biljettsystemet Lynx

En extern granskning av biljettsystemet Lynx presenterades för kollektivtrafiknämnden på torsdagen. Granskningen har gjort av Helseplan Consulting Gro0up AB på uppdrag av kollektivtrafiknämnden.

I externa granskningen framkommer brister med upphandlingarna, genomförandet och organisationsstrukturerna. Samtidigt medger rapporten att systemet bidragit till smidigare resor mellan länen i södra Sverige. I rapporten lämnas rekommendationer samt förbättringsförslag till framtida upphandlingar av biljett och betalsystem.

 • Skapa tydliga uppdrag och ansvarsfördelning vilka kontinuerligt ses över utifrån projektets behov.
 • Skapa en riktlinje som tydliggör att juridisk sakkompetens och kompetens inom upphandling ska involveras från början i varje projekt där upphandlingsmoment ingår.
 • I kommande projektdirektiv och -planer säkerställa ett tydligt ansvar för löpande ekonomisk kontroll och beroende på projektets komplexitet överväga att utse en särskild funktion för att säkra följsamhet och transparens mellan parterna.
 • Att i kommande projekt se över projektstrukturen och lägga ett stort ansvar på styrgruppen att inte godkänna projektplan om det inte finns en kommunikationsstrategi och -plan framtagen.
 • Att i kommande projekt säkerställa att den i Region Kalmar län gällande modellen för risk-och konsekvensanalyser används löpande.
 • Att lägga ett stort ansvar på styrgruppen att löpande efterfråga risk-och konsekvensanalyser samt åtgärdsförslag och information om hur risker kontinuerligt förebyggs.

Lynx är biljettsystemet som idag används av Kalmar länstrafik. Systemet är framtaget tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik.

Uppdaterad 10 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet