Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2024-03-19

Lex Maria-anmälan efter olämplig kombination av läkemedel

Inger Landgren, chefläkare inom primärvårdsförvaltningen, har gjort en anmälan enligt lex Maria angående olämplig kombination av läkemedel.

Kvinnan, i 70-årsåldern, sökte hälsocentral med buksmärta. Undersökningen ledde fram till en antibiotikabehandling som dock inte passade ihop med ett annat läkemedel som kvinnan tog. Det medförde tillfällig njursvikt och låg hjärtfrekvens. Patienten har efter det återhämtat sig väl.

Utredningen har visat på brister i handläggningen och Region Kalmar har vidtagit åtgärder för att misstaget inte ska upprepas.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 19 mars 2024 Lämna synpunkter på innehållet