Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En person står med ett paraply på en brygga.
Pressmeddelande 2023-03-23

Avgiftsfrihet införs vid vårdbesök efter sexuella övergrepp

Patienter som söker vård i Region Kalmar län för sexuella övergrepp kommer inte längre behöva betala patientavgift vid de inledande besöken.

Beslutet som regionstyrelsen tog på torsdagen bygger på ett medborgarförslag och innebär att en inofficiell rutin inom vården blir officiell och regleras i avgiftshandboken. Basenhetschefer har nämligen rätt att besluta om avgiftsfrihet i enskilda fall och detta har gjorts på regionens två kvinnokliniker när patienter sökt vård efter sexuella övergrepp.

Skälet är att det kan uppfattas som stötande med en avgift för vård efter sexuella övergrepp. Det kan dessutom äventyra den enskildas säkerhet att få hem en faktura efter sökt vård.

Basenhetschefernas rätt att besluta om avgiftsfrihet är dock avsett för enskilda fall och inte för typsituationer. Denna ordning riskerar att leda till att lika fall behandlas olika i verksamheterna. Därför införs avgiftsfrihet vid första vårdbesöket samt första återbesöket efter sexuella övergrepp.

Sverigedemokraterna med stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna ville ändra förslaget och göra alla återbesök avgiftsfria i enighet med det ursprungliga medborgarförslaget. Förslaget röstades dock ned med siffrorna 8-7. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och Liberalerna lämnade in en protokollsanteckning där de stödjer Sverigedemokraternas ändringsförslag.

Slutligt beslut tas av regionfullmäktige i slutet av april.

Ökade sjuklönekostnader

Region Kalmar läns direkta kostnad för sjuklön ökade under 2022 med 10 miljoner kronor till 63,6 miljoner kronor. Det framgår av hälsobokslutet för 2022.

Sjukfrånvaron var 6,54 procent under 2022, jämfört med 5,9 procent 2021. Ökningen finns inom båda grupperna män och kvinnor, även om gruppen män har störst ökning. Det är korttidssjukfrånvaron som ökat under året och en tolkning av siffrorna är att man stannar hemma i större utsträckning än innan pandemin. Vilket gör att förhoppningsvis har sjuknärvaron minskat, men det är svårt att göra några statistiska utfall om så är fallet.

När det gäller arbetsskador och tillbud ökade antalet anmälda tillbud markant under 2022 jämfört med 2021. I den årliga uppföljningen 2021 identifierades en underrapportering av anmälda tillbud inom Region Kalmar län som helhet. Utifrån detta belystes tillbudsrapporteringen under förra året där målet är att stärka kulturen kring vikten av att rapportera in händelser i form av tillbud och skador. Under 2022 ökade antalet anmälda tillbud med 63 procent och totalt rör det sig om 631 händelser. Den största ökningen skedde inom kategorin Risk för psykisk överbelastning (hot, chock och kränkning).

Stor andel av de regionanställda använder sitt friskvårdsbidrag

Region Kalmar läns friskvårdsbidrag till sina anställda höjdes under 2022 tillfälligt med 3 000 kronor till totalt 5 000 kronor. Syftet var att ge en extra möjlighet till återhämtning för medarbetarna efter pandemin. Totalt 82,1 procent av medarbetarna använde sitt friskvårdsbidrag, vilket är en betydande ökning jämfört med 2021 då 68,4 procent använde sitt friskvårdsbidrag.

Vidare genomfördes under 2022 en översyn av regionens utbildningar inom arbetsmiljö. En fråga som aktualiserades under pandemin. Arbetet kommer leda till en gemensam utbildning för skyddsombud och chefer och målet är att ge en ökad kunskap för alla yrkesgrupper inom regionen om arbetsmiljö. Under hösten har också riktade utbildningar tagits fram för att förebygga hot och våld. För att kunna utbilda fler hur hot och våld kan bemötas inom vården har även möjlighet till utbildningar med hjälp av VR-teknik tagits fram och kommer att finnas tillgänglig under 2023.

Smidigare rapportering syns i patientnämndens ärenden

Ärendena till patientnämnden i Kalmar län ökade med 14 procent förra året. Ökningen berör bland annat på att det blivit lättare att rapportera synpunkter och klagomål via 1177.se. Det har också genomförts flera informationsinsatser till vården som kan ha påverkat antalet inkomna ärenden.

Totalt visar patientnämndens verksamhetsberättelse 867 registrerade ärenden 2022. De ärendetyper som ökat mest under 2022 är synpunkter på diagnos, resultat och läkemedel.

Patientnämnden är en del av regionen men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienten inom hälso- och sjukvården. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren gjort rätt eller fel utan ska fungera som en länk mellan patienter och vården. Förutom all offentlig hälso- och sjukvård i länet handlägger också patientnämnden synpunkter gällande länets tolv kommuner och de privata aktörer som har avtal med regionen.

Motioner

Vid regionstyrelsens sammanträde behandlades en motion som nu går vidare till regionfullmäktige.

  • En motion från Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD) om åtgärder för att skapa en ny elstrategi i länet. Motionen som har nio olika förslag på energiområdet - bland annat kring kärnkraftsutbyggnad och ett nej till ytterligare vindkraft - ansågs besvarad med en redovisning av de åtgärder som pågår och där regionen bevakar och följer det som sker utifrån länets intresse. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att motionen skulle bifallas i sin helhet. M och KD ville bifalla fem av de olika förslagen i motionen.
Uppdaterad 23 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet