Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Sedlar i olika valörer.
Pressmeddelande 2023-04-18

Sämre ekonomi kräver åtgärder

Ekonomisk återhållsamhet i alla verksamheter och utökade långsiktiga sparåtgärder på 200 miljoner kronor.

Då månadsrapporten efter mars månad pekar på en markant försämrad ekonomi för Region Kalmar län gav regionstyrelsen på tisdagen samtliga nämnder och förvaltningar som visar underskott i uppdrag att vidta åtgärder för att anpassa sig till de ekonomiska ramarna, samtidigt uppmanas alla verksamheter till återhållsamhet när det gäller kostnader.

Utöver det fick samtliga nämnder och förvaltningar i uppdrag att redovisa utökade åtgärder motsvarande 200 miljoner kronor för att säkra en god ekonomiska hushållning på längre sikt. Målet är att åtgärderna ska nå full effekt 2025.

Det är inflationen och lågkonjunkturen som slår hårt mot den samhällsekonomiska utvecklingen och Region Kalmar län är inget undantag.

Prognosen i månadsrapporten efter mars visar på ett underskott för helåret på 461,7 miljoner, vilket är en avvikelse mot budget på 308,8 miljoner. Genom att använda 255,9 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven – avsatta medel från tidigare års överskott – begränsas balanskravsresultatet till minus 205,8 miljoner. Ett underskott som enligt regelverket måste återställas inom tre år.

Nettokostnaderna för regionens verksamheter beräknas öka med 11,3 procent samtidigt som intäkterna beräknas minska med 9,7 procent. Den främsta anledningen till intäktsminskningen är att Region Kalmar län får 518 miljoner mindre i statsbidrag 2023 än 2022.

Regionens olika verksamheter beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 449,3 miljoner kronor. Det är framför allt hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kalmar länstrafik, och primärvården som redovisar betydande underskott.

Kalmar länstrafik prognosticerar ett underskott på 73,5 miljoner där den huvudsakliga förklaringen är ökade drivmedelskostnader och räntor avseende fordon. Effektiviseringar kommer nu att ske. Dels kommer två tredjedelar av tågtrafiken på Tjustbanan att ersättas med busstrafik, dels kommer ett antal turer på busslinjer som har mindre än fem passagerare att dras in. Totalt beräknar länstrafiken kunna spara 17,9 miljoner genom dessa åtgärder. Samtidigt utreds också att begränsa busstrafiken på sena kvällsturer och natturer måndag-lördag. Hur stor besparingen kan bli av detta finns ingen prognos kring.

Kostnaderna för inhyrd personal som under årets första tre månader ökat med 16,6 procent ska bromsas in. De åtgärder som pågår och planeras ska minska beroendet av hyrbolagen och minska kostnaderna med 11,5 procent på helårsbasis. Helårsprognosen för inhyrd personal är på 226,8 miljoner, vilket är 29,5 miljoner lägre än 2022.

Från den 1 oktober kommer därför hyrpersonalen att minskas kraftigt vid länets tre sjukhus. Utfasningen kommer att ske stegvis och målet är att vara oberoende av hyrbolagspersonal under 2024, det vill säga att kostnaderna för bemanningspersonal är mindre än två procent av personalkostnaderna. Under årets tre första månaderna har kostnaderna för bemanningsbolagen stått för 6,1 procent av personalkostnaderna.

Region Kalmar län är inte ensam om att minska beroendet av hyrbolag. Liknande arbete pågår i andra regioner, exempelvis Region Blekinge och Region Kronoberg.

Utfasningen av hyrpersonal kan komma att påverka verksamheten kortsiktigt, stor vikt läggs därför vid att värna vårdplatserna. Målet är att öka andelen egen personal, locka fler sjuksköterskor att ta anställning inom regionen och att främja arbetet inom dygnet-runt-verksamheter i vården. Därför görs också en särskild satsning riktad mot sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och undersköterskor för att öka intresset att jobba veckoslut inom dygnet-runt verksamheter.

Från den 1 oktober kommer en extra veckoslutsersättning att utgå. För en sjuksköterska som jobbar ett dagpass på åtta timmar innebär det en helgersättning på 796 kronor, för ett nattpass 1166 kronor. För en undersköterska blir motsvarande helgersättning 636 kronor för ett dagpass och 1 006 kronor för ett nattpass,

Vid regionstyrelsens sammanträde i september kommer regiondirektören att göra en samlad återredovisningen av arbetet med de olika uppdragen. En delredovisning kommer att ske för regionstyrelsens arbetsutskott i maj.

Uppdaterad 18 april 2023 Lämna synpunkter på innehållet