Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Människor vid en busshållplats.
Pressmeddelande 2023-05-16

Förbättrad ekonomi för länstrafiken

Underskottet för Kalmar länstrafik förväntas bli något mindre än vad  tidigare prognoser visar.

Det framgick av den information som kollektivtrafiknämnden fick på tisdagen.

Förbättringarna beror till stor del på minskade kostnader till följd av de planerade effektiviseringarna i tåg- och busstrafiken. Enstaka engångsposter påverkar även ekonomin positivt.

Efter mars månad visar den ekonomiska prognosen för 2023 på cirka 73 miljoner kronor i underskott jämfört med 98 miljoner kronor som rapporterades i början på året.

I prognosen har ingen hänsyn tagits till EU-beskedet om att slopa skattebefrielsen för biogas. En grov uppskattning är att det kan leda till ökade helårskostnader på 16-25 miljoner kronor. Men då stor osäkerhet råder på området i nuläget finns denna eventuella kostnad inte med i prognosen.

Åtgärder för en ekonomi i balans ska utredas

Kollektivtrafiknämnden gav trafikdirektören i uppdrag att utreda och beskriva konsekvenserna av olika åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Beslutet grundar sig på ett yrkande från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som i sin tur Kristdemokraterna och Moderaterna lade fram på nämndens möte i februari.

I utredningsarbetet kommer kommersiell reklamförsäljning på Kalmar länstrafiks bussar att utredas vilket Sverigedemokraterna önskat i ett nämndinitiativ till dagens sammanträde.

Åtgärder som ska utredas:

  • Att förvaltningen analyserar i vilken mån utökad närtrafik kan vara en satsning som möjliggör och underlättar förändringar i befintlig olönsam linjetrafik.
  • Att en analys tas fram av hur självfinansieringen driftmässigt påverkas av de nya tåginköpen.
  • Att förvaltningen redovisar de ekonomiska konsekvenserna och möjliga besparingar av att delvis eller helt ersätta tågtrafiken på Tjustbanan med busstrafik; a) Vanliga linjebussar, b) Inhyrda/nya arbetsanpassade bussar med exempelvis bord för dator och wifi.
  • Att förvaltningen redovisar möjligheten till besparingar genom att skjuta fram leverans av nya tåg för Tjustbanan och på så vis skjuta på denna utgift för regionen tills vi har besked gällande upprustning av banan.
  • Att det införs tidsdifferentierade biljettpriser.
  • Att det införs kommersiell reklamförsäljning inom kollektivtrafiken.
  • Att ett marknadsföringsstopp för TV-reklam gällande länstrafikens tjänster införs.

Under mötet beslutades också att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda vilken intäktspotential reklamanpassade framtida trafikavtal skulle kunna ha för Kalmar länstrafik efter yrkande från Kristdemokraterna och Moderaterna.

Kampanjpriser i länstrafiken till hösten

Kollektivtrafiknämnden gav för sin del klartecken till Kalmar länstrafik att genomföra rabattkampanjer under hösten 2023. Rabattkampanjen som genomfördes förra året gav goda resultat då biljettförsäljningen och resandet i kollektivtrafiken ökade. Trots kampanjen minskade inte biljettförsäljningen de efterföljande månaderna efter kampanjen.

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan i juni då det gäller en avgiftsfråga.

Majoritet avslog ett yrkande från Sverigedemokraterna att omgående göra det möjligt att erbjuda prissänkningar på biljetter i kollektivtrafiken under sommaren.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet