Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-05-29

Lex Maria-anmälan efter brister i samarbete

Chefläkare Inger Landgren inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt Lex Maria angående brister i vårdens samarbete kring en patient.

Fallet gäller en 34-årig kvinna med långvarigt tablettmissbruk där primärvården och psykiatrin inte funnit former för samverkan kring patienten. Detta har lett till att missbruket fortgått under lång tid och att patienten inte fått nödvändig hjälp med nedtrappning av medicinerna i samband med graviditet.

Senaste åren har primärvården gjort stora insatser avseende beroendeframkallande läkemedel och rutiner finns nu för både restriktivitet vid insättning av dessa och hur nedtrappning kan ske. 

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 29 maj 2023 Lämna synpunkter på innehållet