Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild från sjukhusmiljö.
Pressmeddelande 2023-09-13

Så är tillgängligheten till vård

Region Kalmar län fortsätter att ha en stabil nivå när det gäller tillgängligheten till vård. Det framgår av den senaste redovisningen för regionstyrelsen.

Primärvården hade i juli en tillgänglighet strax över genomsnittet för landet. 91 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i juli fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 90 procent. 91,3 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan i augusti fick tid inom tre dagar.

67 procent av patienterna i Kalmar län hade i juli en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 54 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 69 procent i jämförelse med 65 procent för hela landet. När det gäller återbesök inom medicinskt måldatum ligger Region Kalmar län på genomsnittet för landet.

Vistelsetiden på länets akutmottagningar visade något bättre siffror i juli 2023 i jämförelse med samma månad förra året. Vid Oskarshamns sjukhus var 92 procent av patienterna klara inom fyra timmar. Vid Västerviks sjukhus 83 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar 68 procent. Delvis märks också ett oförändrat eller något lägre tryck mot akutmottagningarna under juli i jämförelse med samma månad 2022.

Knappt 80 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i juli. Däremot fick bara 10 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick knappt 90 procent tid till första besök inom 90 dagar i juli och 92 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

Inom folktandvården har tillgängligheten sjunkit under våren och sommaren när det gäller barn- och frisktandvården men ökat när det gäller vuxna utan avtal. Om inget oförutsett inträffar kommer tillgängligheten att öka under hösten.

Väntetiden till 1177 ska kortas

En utvärdering av den nationella samverkan mellan regionerna kring 1177 på telefon visar att den inte lett till kortare svarstider. Samtliga samverkande regioner – inklusive Region Kalmar län - har därför sagt upp avtalet.

Detta påverkar inte tjänsterna på 1177 på telefon, det går som vanligt att ringa för att få sjukvårdsrådgivning. Avtalsförändringen har heller ingen påverkan på 1177.se och e-tjänsterna där.

Region Kalmar län tittar nu på andra alternativ för att korta svarstiderna. Sedan tidigare finns en beslutad handlingsplan för att minska patienternas väntan i telefon.

 Den genomsnittliga väntetiden var drygt 21 minuter i augusti, vilket är den lägsta siffran under 2023. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 19 procent.

Nya arbetstidsregler 1 oktober

Den 1 oktober träder de skärpta kraven på elva timmars sammanhängande dygnsvila i kraft. Det är följden av att EU-kommissionen ifrågasatt om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv i vissa delar.

Politikerna i regionstyrelsen fick på onsdagen information om vad detta innebär och hur arbetet med schemaläggningen går i regionens olika verksamheter.

  • Det ställs krav på att förläggning av ordinarie arbetstid vid behov ska anges i schema där arbetstid och viloperioder ska framgå.
  • Regeln är att arbete och dygnsvila ska förläggas alternerande under varje period om 24 timmar. Möjligheten att förlägga arbetspass och jourpass i direkt anslutning till varandra begränsas och möjligheten att förlägga två arbetspass i anslutning till varandra tas bort.
  • Kravet på elva timmars dygnsvila som norm förtydligas. Det fastslås att regeln är att arbetstagaren har rätt till minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.
Uppdaterad 13 september 2023 Lämna synpunkter på innehållet