Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-08-11

Lex Maria-anmälan efter brister i uppföljning

Chefläkare Inger Landgren inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria angående handläggningen av en patient med nytillkomna smärtsymtom.

Fallet gäller en 80-årig man som sökte för snabbt uppkommen smärta. Han diagnostiserades för muskelreumatism och svarade bra på insatt kortisonbehandling. Dock följdes inte blodsockret upp och patienten fick en av kortisonet framdriven diabetes som inte uppmärksammades förrän den krävde sjukhusvård.

Utredningen har också visat på brister i den utvidgade utredning som bör ske vid muskelreumatism. Regionen har förtydligat rutiner för att undvika återupprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 20 maj 2024 Lämna synpunkter på innehållet