Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tre personer går ombord på en buss, en av personerna tar ombord en barnvagn.

Samhällsplanering och infrastruktur

Region Kalmar län samordnar de insatser som behövs för att utveckla länets kommunikationer och arbeta för ett hållbart samhälle. Vårt arbete går ut på att se till att Kalmar län tar ett helhetsgrepp i planeringen av vårt framtida samhälle.

En hållbar samhällsplanering handlar bland annat om infrastruktur, resvägar och transporter. Vi ansvarar till exempel för att ta fram en regional transportplan för Kalmar län, med tillhörande cykelinfrastrukturplan.

Utöver detta arbetar vi bland annat med följande områden.

Strukturbild Kalmar län

Inom arbetet Strukturbild Kalmar län tar vi fram ett kunskapsunderlag om Kalmar län där vi analyserar vilka områden som är relevanta för regional samverkan. Vi arbetar även för att tillhandahålla en stadigvarande mötesplats i länet för att samverka kring frågor om fysisk planering kopplat till regionala utvecklingsfrågor, som en brygga mellan den regionala utvecklingsstrategin och de kommunala översiktsplanerna.

Bredband

Vi arbetar med övergripande samordning, samverkan och samarbete kring bredbandsfrågor i Kalmar län. I detta arbete tar vi även fram en gemensam bredbandsstrategi för länet.

Landsbygdsutveckling

Vi jobbar med utvecklingsfrågor för landsbygden och kan ofta stötta processer och vara en regional möjliggörare. För fortsatt god utveckling av landsbygden är det viktigt att det finns tillgång till god samhällsservice, digital uppkoppling och stärkta kommunikationer mellan land och stad. För att främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden har vi tagit fram ett regionalt serviceprogram för Kalmar län, som är ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling med fokus på servicefrågor.