Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2024-02-01

Lex Maria-anmälan efter bristande handläggning

Inger Landgren, chefläkare i primärvården, har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att en röntgen dröjt och patienten sedan konstaterats lida av lungcancer.

En kvinna i 80-årsåldern sökte vård för andfåddhet. En lungröntgen genomfördes och röntgenläkaren föreslog en kontrollröntgen men då detta inte uppmärksammades dröjde det tio månader innan en ny röntgen genomfördes och då upptäcktes spridd lungcancer.

Region Kalmar län har vidtagit åtgärder för att misstaget inte ska återupprepas.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 1 februari 2024 Lämna synpunkter på innehållet