Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-02-24

Lex Maria-anmälan efter fördröjt omhändertagande

Chefläkare Inger Landgren inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett fördröjt omhändertagande.

Fallet gäller en 59-årig multisjuk kvinna som sökte för feber och andfåddhet och hade låg syresättning av blodet. Hon remitterades till akuten men transporterades i egen bil varför akutmottagningen initialt inte uppfattade patientens allvarliga tillstånd. Patienten fick vänta i 20 minuter innan omhändertagande.

Utredningen har påvisat brister i överlämningen mellan vårdenheterna. Det har nu utformats rutiner för att säkerställa informationsöverföringen om allmänpåverkade patienter som behöver omedelbar vård.

Handläggningen har medfört risk för allvarlig vårdskada i form av bristande övervakning under transport och fördröjt omhändertagande på akuten.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 24 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet