Lex Maria 2018-12-21

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd upptäckt av en cancertumör i urinblåsan.

Fallet gäller en 61-årig man som vid ett mottagningsbesök på en hälsocentral, som främst rörde ett annat tillstånd, samtidigt tog upp att han hade haft synligt blod i urinen vid ett tillfälle en vecka dessförinnan. I första hand misstänktes en ofarlig blödningsorsak, men någon egentlig förklaring till den misstanken framkom inte. Åtta månader senare återkom blod i urinen i kraftigare omfattning och vid ett besök kopplat till det tillfället upptäcktes en tumör i urinblåsan.

Att patienten hade synligt blod i urinen var ett alarmsymtom för möjlig cancer redan vid det tidigare besöket. Att inte upplysa patienten redan då om att det finns en rutin för att göra en riktad utredning kan ha inneburit fördröjning av diagnos och risk för spridning av tumören, vilket dock inte påvisades vid utredningen.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 27 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet