Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-01-16

Lex Maria-anmälan efter fördröjt omhändertagande

Chefläkare Charlotte Joborn vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett fördröjt omhändertagande vid akut svår diabetes.

Fallet gäller en 24-årig man som sökte hälsocentral för nedsatt allmäntillstånd, kräkningar och trötthet. Patienten remitterades utan provtagning direkt till akutmottagning, och skjutsades i egen bil, varför akutmottagningen initialt inte uppfattade det allvarliga tillståndet utan patienten fick vänta två timmar i väntrum innan omhändertagande. Utredningen har påvisat brister i överlämningen mellan vårdenheterna. Det har nu utformats rutiner för att säkerställa informationsöverföringen om allmänpåverkade patienter som behöver omedelbar vård.

Handläggningen var bristande och patienten löpte risk för allvarlig vårdskada i form av fördröjd diagnostik och behandling av livshotande diabetes.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 16 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet