Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Segelbåt med tysk flagga i Kalmar hamn.
Pressmeddelande 2023-10-04

Marknadsföring av besöksnäringen internationellt

Regionala utvecklingsnämnden tog på onsdagen beslut om bidrag till tre olika projekt. Totalt handlar det om 8,9 miljoner kronor.

Region Kalmar län får ett bidrag på högst 3,5 miljoner kronor för en länsövergripande satsning på internationell marknadsföring av besöksnäringen.

Besöksnäringen har en mycket stor betydelse för Kalmar län, som näst efter storstäderna är Sveriges största besöksregion under somrarna. Tillväxtpotentialen är emellertid fortfarande stor, inte minst bland besökare som kommer från andra länder.

Främst är det invånare i Tyskland, Danmark och Nederländerna som ska lockas till länet.

Förutom Region Kalmar län bidrar länets kommuner så att det totalt satsas 7 040 000 kronor åren 2024-2025.

Kalmar Science Parks ansökan om medel till projektet Innovation for Transformation tilldelades som högst 4,4 miljoner.

Innovation for Transformation syftar till att främja länets näringslivs innovationsgrad, tillväxt, digitalisering och lönsamhet genom att utnyttja kunnandet och de många goda exemplen som finns i Kalmar Science Parks nätverk i Kalmar län.

Totalt satsas 8,8 miljoner kronor på projektet. Förutom Region Kalmar län bidrar Kalmar Science Park med 1 miljon samt Tillväxtverket med 3,4 miljoner kronor.

Det tredje bidraget som regionala utvecklingsnämnden sa ja till handlar om att stärka banden mellan småföretag i Småland och på Gotland. Bidraget är på en miljon kronor.

Utöver pengarna som nämnden tilldelar Coompanion Jönköpings län går Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Gotland, Coompanion Kalmar län, Coompanion Kronoberg, Coompanion Gotland samt Tillväxtverket in med pengar i projektet. Totalt satsas drygt 8 miljoner kronor på projektet under 2024-2027.

Syftet med projektet är att hjälpa småföretag på landsbygden för att gemensamt stärka deras konkurrenskraft och främja en hållbar tillväxt. Detta ska åstadkommas genom bland annat innovationsmetoden Design Thinking samt en gemensam plattform för kunskapsdelning.

I samtliga fall kommer pengarna de så kallade 1:1-medlen om bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Regionen vill ha ökat statligt stöd för kulturverksamhet

Regionala utvecklingsnämnden önskar ett utökat statligt stöd från Statens kulturråd på 3,4 miljoner kronor för 2024 och lämnar därför in en framställan. Pengarna blir i så fall en medfinansiering till kulturverksamheten i länet.

Följande verksamheter föreslås att få extra statligt verksamhetsbidrag:

Kalmar läns hemslöjdsförening 500 000 kronor.

Kalmar läns arkivförbund 300 000 kr.

Virserums konsthall 500 000 kr.

Designarkivet 500 000 kr.

The Glass Factory 100 000 kr.

Riksteatern Kalmar län 500 000 kr.

Kalmar läns museum 1 000 000 kr.

Kalmar län starkare tillsammans med Östergötland

Starkare och mer konkurrenskraftiga. Det är målet när regionala utvecklingsnämnden nu godkänner avsiktsförklaringen om samverkan mellan Region Östergötland och Region Kalmar län.

Parterna har sedan 2019, med positivt resultat, samverkat kring investerings- och rekryteringsfrämjande arbete kopplat till länens besöksnäring. Man ser nu potentialen att bli ännu starkare och konkurrenskraftiga tillsammans.

Inriktningen i det gemensamma arbetet fokuseras på tre områden: 

- Investeringsfrämjande arbete.

- Besöksnäringsfrämjande arbete.

- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Regionala utvecklingsnämndens ordförande och vice ordförande får i uppgift att underteckna avsiktsförklaringen.

Handlingsprogram för kompetensförsörjning

Regionala utvecklingsnämnden godkände under onsdagen ett handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024-2027. I programmet konstateras att tillgången på arbetskraft med rätt kompetenser är en av de viktigaste frågorna för länets fortsatta utveckling.

Vidare konstateras att ingen aktör i länet ensam kan axla ansvaret utan att kompetensförsörjningen kräver omfattande samarbete mellan kommuner, utbildningssamordnare, näringsliv, branschorganisationer, offentliga arbetsgivare och statliga myndigheter.

Hur detta samarbete ska gå till förklaras i handlingsprogrammet som även definierar 17 insatsområden som är av särskilt behov av insatser under de kommande åren. Områdena är sorterade utifrån tre kategorier:

  • Kartläggning av regionala kompetensbehov.
  • Effektiv kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan.
  • Förbättrad övergång till arbete och utbildning.

Exempel på insatsområden är:

  • Medverka till att fler utbildas inom yrkesutbildning, högskola och universitet.
  • Medverka till att alla oavsett bostadsort i länet har möjlighet till att studera.
  • Etablera effektiva strukturer för validering.

Motioner

Två motioner behandlades av regionala utvecklingsnämnden på onsdagen.

  • Moderaterna vill att kulturresorna för skolklasser utökas och även inkludera skolbio. I svaret konstateras att arbetet med att ta fram Region Kalmar läns nya kulturplan för åren 2025–2028 pågått under våren, liksom översyn av skolstrategin Relevant. Ett uppdrag finns redan nu att se över modellen för skolornas kulturresor med Kalmar länstrafik för kommande år. Bland annat gäller det vilka besöksmål som ska erbjudas som kulturresa, i detta ingår skolbio. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville att motionen skulle bifallas men röstades ned med 8-7.
  • Maximering av meningsfulla yrkesutbildningar och utbildningar på folkhögskolor som ska ligga till grund för vidare studier. Dessutom ska integrationsarbete verka för att nyanlända kommer in i det svenska samhället, språket, kulturen och samhällsskicket. Det förslår Sverigedemokraterna i en motion och vill på det sättet stärka folkhögskolorna. I svaret slås det fast att det som efterfrågas redan nu är inarbetat i befintliga strukturer, arbetssätt och utvecklingsarbete på folkhögskolorna. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för motionen.

Motionerna kommer att slutbehandlas i regionfullmäktige.

Uppdaterad 13 oktober 2023 Lämna synpunkter på innehållet