Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tågförare går längs en tågperrong.
Pressmeddelande 2023-03-23

Regionen mötte Trafikverket om Stångådalsbanan

Vid regionstyrelsens sammanträde redovisades vid sidan av beslutsärende också aktuell information kring vården, kollektivtrafiken, ekonomin och HR-frågor.

Under onsdagen träffade bland annat regiondirektör Ingeborg Eriksson och regional utvecklingsdirektör Helena Nilsson Trafikverkets överdirektör Francisca Ramsberg samt ledande tjänstepersoner på Trafikverket. Bakgrunden är Trafikverkets planer för en ny station i Linköping som inte Stångdals- och Tjustbanan kommer att ha direktanslutning till. I stället för att ansluta direkt till den nya stambanans stationsläge centralt i Linköping ska resande från Kalmar län ta buss från det nya hållplatsläget i Tannerfors Norra till den nya stationen.

Under mötet framförde Region Kalmar län de negativa följder den aktuella lösningen skulle få för Kalmar läns utveckling på både kort och lång sikt. Region Kalmar län presenterade även de stora merkostnader lösningen skulle innebära för regionen samt hur resenärerna negativt skulle påverkas jämfört med en lösning med direktanslutning.

God tillgänglighet till vård och operation

Primärvården har en tillgänglighet strax under genomsnittet för landet. 87 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i januari fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 88 procent. 94,5 procent av dem som sökte sig till barn- och ungdomshälsan under februari fick tid inom tre dagar.

För 1177 Vårdguiden på telefon var den genomsnittliga väntetiden knappt 24 minuter i februari, vilket är en liten försämring sedan januari men en förbättring på cirka 1,5 minuter i förhållande till motsvarande månad förra året. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 13 procent.

1177.se, som är den första ingången till vården, hade en kraftig ökning av alla sina parametrar under pandemin. I januari 2022 gjordes 482 271 besök i länet på sidan och 551 883 inloggningar gjordes i e-tjänsterna. Sedan dess har trafiken minskat betydligt och motsvarande siffra för januari i år är 107 835 besök och 159 337 inloggningar.

Skapandet av invånarkonto på 1177.se fortsätter emellertid att öka och i februari var det 219 941 länsbor som anslutit sig.

Däremot har antalet digitala vårdmöten fortsatt minska jämfört med vintern 2022. I februari rörde det sig om 742 möten, vilket kan jämföras med 1 098 i februari 2021.

70 procent av patienterna i Kalmar län fick i januari en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med drygt 60 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första besök var 75,7 procent i jämförelse med 68,9 procent för hela landet. Också när det gäller återbesök inom medicinskt måldatum tillhör Region Kalmar län de bästa i landet.

Cirka 90 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i februari. Drygt 30 procent fick tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar, vilket är en tioprocentig förbättring jämfört med samma månad 2022. Framför allt är väntetiderna till fördjupad utredning som är långa. I februari stod totalt 267 personer i kö för utredning, varav 96 väntat mer än 90 dagar.

När det gäller vuxenpsykiatrin fick 97 procent tid till första besök inom 90 dagar i februari och 93,3 procent fick tid till återbesök inom medicinskt måldatum.

Vid regionstyrelsens sammanträde informerades också om hälso- och sjukvårdsbarometern, som publicerades i slutet av februari.

Uppdaterad 23 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet