Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Flygplan på Kalmar-Öland Airport
Pressmeddelande 2023-04-04

Regionen vill att staten ska ta över Kalmar-Öland Airport

Region Kalmar län ställer sig positiva till ett förslag om att staten ska överta ägandet och driften av Kalmar-Öland Airport.

Det framgår av det yttrande över betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet som nu går vidare till regionstyrelsen. Yttrandet beslutades på tisdagens sammanträde med regionala utvecklingsnämnden och i det betonar regionen samtidigt vikten av att flygplatsen blir en beredskapsflygplats samt att regionen ska ges ökat inflytande i upphandlingen av flyglinjer.

Betänkandet är framtaget av den särskilda utredaren Peter Norman som fått i uppdrag att ta fram förslag för hur statens ansvar för svenska flygplatser ska se ut. Statens åtagande innebär redan i dag att staten äger, förvaltar och driver ett antal flygplatser samt lämnar statliga driftbidrag till icke statliga flygplatser, däribland Kalmar-Öland Airport.

Enligt utredningen finns det behov av att staten tar ett samlat grepp om flygplatserna och tar ett större ansvar för den grundläggande tillgängligheten. Syftet med förslaget är att säkerställa grundläggande tillgänglighet i ett nationellt perspektiv samtidigt som staten kan driva på att luftfarten och flygplatserna ställer om verksamheten för att möta miljö- och klimatutmaningarna.

Region Kalmar län är positiva till att utredningen tydligt fångat upp och identifierat Kalmar läns utmaningar avseende bristande kommunikationer. Statligt ägande och drift av Kalmar-Öland Airport skulle innebära en tillförlitlig flygtrafik vilket utgör en viktig del i arbetet med att skapa en robust helhet för kommunikationerna och tillgängligheten för Kalmar län. Regionen anser vidare att det är viktigt att arbeta vidare med hållbarhetsfrågan för flygets fortsatta utveckling.

Förslaget till yttrande går nu vidare till regionstyrelsen för slutbehandling innan det skickas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

10 miljoner kronor satsas på tre projekt inom cirkulär ekonomi och automatisering

Regionala utvecklingsnämnden bifaller tre projektansökningar på totalt 10 662 581 kronor i regionala utvecklingsmedel, så kallade 1:1-medel, till tre utvecklingsprojekt. 1:1-medel innebär att regionen medfinansiera med maximalt 50 procent av projektets totala budget. Övrig finansiering söks bland annat från EU:s strukturfond, regionala fonden.

  • Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar län beviljas 3 990 241 kronor till projektet Molekyl. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för företag i Kalmar län och på Gotland att arbeta med cirkulärt och testa industriell symbios i praktiken. Bland annat ska projektet undersöka affärsmöjligheter, ekonomi och lagar för ökad cirkularitet hos företagen. Projektet pågår den 1 september 2023 – 31 december 2026 och målet är att cirka 300 företag ska delta i projektets aktiviteter och att tolv av dessa integrerar cirkulära material eller resursflöden genom de testbäddar som ska etableras i Kalmar län. Förutom Region Kalmar län söks medel från EU:s strukturfond, regionala fonden, samt Region Gotland, IUC Kalmar län och Tillväxt Gotland. Projektets totala budget uppgår till 13,9 miljoner kronor.
  • Möjligheternas hus AB beviljas 2 901 622 kronor till projektet ReMake 2.0. Projektet pågår den 1 november 2023 – 30 december 2026 och riktar sig till små- och medelstora företag i Småland. Syftet är att hjälpa företagen att ställa om till en mer långsiktigt hållbar ekonomi. Detta genom att testa och demonstrera hur spillmaterial från olika typer av produktion kan användas för näringslivsutveckling i ett cirkulärt arbetssätt. Förutom Region Kalmar län söks medel från EU:s strukturfond, regionala fonden, samt Emmaboda kommun. Projektets totala budget uppgår till 7,8 miljoner kronor.
  • Linnéuniversitetet beviljas 3 770 718 kronor till projektet SMART DAT som pågår den 1 september 2023 – 31 december 2026. Projektet ska bistå små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Kalmar län och Kronobergs län i deras arbete för ökad innovation, digitalisering och automatisering. SMART DAT ska erbjuda insatser som ger företagen nödvändig kunskap och praktiska verktyg för att kunna ta viktiga steg framåt i sin utveckling. Förutom Region Kalmar län finansieras SMART DAT av Region Kronobergs län, Linnéuniversitetet och EU:s strukturfonder, regionala fonden. Projektets totala budget uppgår till drygt 15 miljoner kronor.

Särskild satsning på möten mellan generationer

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att 2023 års inriktning för bidrag till särskilda satsningar ska vara att främja möten mellan unga och äldre personer.

Inom ramen för Region Kalmar läns stöd till civilsamhället finns medel avsatt för att årligen kunna fördela bidrag till särskilda satsningar. Via en enkät som skickades till de organisationer som mottagit organisationsbidrag från regionen under 2022 framkom ett önskemål om att fokusera på möten mellan unga och äldre personer. Ett förslag med stor betydelse och aktualitet.

Exakt hur mycket pengar som kommer användas till årets särskilda satsning återstår att fastställas. Den årliga budgeten uppgår till 500 000 kronor till särskild satsning, men det finns möjlighet att utöka medlen med eventuellt kvarvarande medel efter att årets ansökningar om verksamhetsbidrag behandlats.

Så ska fler utländska företag lockas till Kalmar län

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagen att ta det första steget inför ett samverkansavtal med Business Sweden inom etablerings- och investeringsfrämjande arbete. Målet är att generera fler kvalificerade förfrågningar till länet från utländska investerare samt att hantera uppkomna förfrågningar på ett sådant sätt att dessa resulterar i etableringar.

Business Sweden är en halvstatlig organisation som arbetar med att hjälpa svenska företag att växa globalt och hjälpa internationella företag att investera och expandera i Sverige. Organisationen har ett regeringsuppdrag att samordna etablerings- och investeringsfrämjandet i Sverige på nationell nivå i nära samarbete med regionala investeringsfrämjande organisationer. Region Kalmar län är en sådan organisation och ett samverkansavtal med Business Sweden är ett logiskt steg i Kalmar läns utvecklingsarbete. Arbetet sker i nära samarbete med länets kommuner.

Beslutet innebär att regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson får i uppdrag att under 2023 undersöka förutsättningarna för ett samverkansavtal.

2 250 000 kronor satsas på digital utveckling av besöksnäringen

I samarbete med Smålands Turism AB och AB Destination Småland kommer Region Kalmar län bland annat anlita en digital koordinator för att stödja den digitala utvecklingen inom besöksnäringen.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagens sammanträde att regionen ska ingå ett samverkansavtal med Smålands Turism AB och AB Destination Småland. Vardera part bidrar med upp till 750 000 kronor per år som ska investeras i:

  • En digital koordinator ska anställas och arbeta med att dels driva, utveckla och fylla gemensamma webbplatser med innehåll och dels stödja arbetet med att hitta de bäst lämpade formerna för digital kommunikation.
  • Digital strategisk utveckling utifrån omvärldsförändringar och efterfråge- och beteendeförändringar hos olika målgrupper. Funktionen har ett brett uppdrag i ett långsiktigt arbete mot Småland som en ”smart destination” och kan genomföras av befintlig personal eller extern expertis.
  • Insatser av projektkaraktär av den typ som det tidigare genomförda projekten ”Digitala lyftet, Smarta destinationer”. Dessa projekt kommer vara relevanta framöver med anledning av den snabba digitala utveckling som sker. Insatserna är starkt behovsstyrda och kommer att variera i omfattning över tid.

Slutligt beslut om Region Kalmar län ska ingå samverkansavtalet tas av regionstyrelsen den 10 maj.

Fler ska kunna cykelpendla i Kalmar län

Regionala utvecklingsnämnden godkände på tisdagen Regional cykelinfrastrukturplan Kalmar län 2023-2033. Planen syftar till att göra det möjligt för fler personer i Kalmar län att cykla i sin vardag.

Regional cykelinfrastrukturplan Kalmar län 2023-2033 identifierar vilka sträckor längs statliga vägar i Kalmar län som det ska byggas cykelvägar intill. I arbetet med den nya planen har fokus legat på att binda samman tätorter samt att binda tätorter till kollektivtrafikens bytespunkter. Även ett antal prioriteringsprinciper för hur kommande cykelinfrastrukturobjekt ska väljas har tagits fram.

Regional cykelinfrastrukturplan Kalmar län 2023-2033 går nu vidare till regionstyrelsen som ska godkänna den innan den skickas ut på remiss. Yttranden över förslaget ska vara inkomna senast den 29 september 2023.

Votering om bredbrandsprioritering

Det blev votering när regionala utvecklingsnämnden skulle ta ställning till vilka prioriteringar som ska göras inom bredbandsinfrastruktur under 2023 för att möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län.

Carl-Wiktor Svensson (KD) och Pär-Gustav Johansson (M), med stöd av SD, yrkade att utvecklingsdirektören och den regionala bredbandskoordinatorn skulle få uppdrag att i dialog och skriftlig kommunikation med Post- och telestyrelsen (PTS) understryka behovet av bättre mobiltäckning med högre datakapacitet i Kalmar län. Detta exempelvis genom fiberisisering av master och utbyggnad av fler master.

Förslaget röstades dock ner med siffrorna 8-7, varpå M, KD och SD reserverade sig mot beslutet.

Votering om skyddsavstånd mellan bostäder och vindkraftverk

Det blev votering när regionala utvecklingsnämnden skulle ta ställning till ett yttrande över förslag till ny översiktsplan för Kalmar kommun 2035-2050.

Janita Kirchberg (SD), Anne-Marie Norman (SD) och Erik Arvidsson (SD) yrkade att det i Region Kalmar läns remissvar skulle inarbetas att det skyddsavstånd på 1 500 meter till bostäder som anges inom Kalmar kommun även ska gälla till bostäder i angränsande kommuner.

Yrkandet gick till votering och avslogs med siffrorna 8-7, varpå SD, M och KD reserverade sig mot beslutet. KD lämnade in protokollsanteckning.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet