Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Ett barn som gungar.
Pressmeddelande 2023-01-18

Justerad utvecklingsstrategi godkänd

Den regionala utvecklingsstrategin Klimat att växa i godkändes på onsdagen av regionala utvecklingsnämnden.

Strategin återremitterades av regionfullmäktige vid sammanträdet i november på begäran av den politiska minoriteten. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville genom återremissen få till ändrade skrivningar om förnybar energiproduktion till fossilfri energiproduktion och i strategin lyfta fram betydelsen av länets kärnkraft för en grön omställning och tryggad elförsörjning.

I det justerade förslaget till utvecklingsstrategin som var på nämndens bord på onsdagen hade tre förändringar gjorts i texten där fossilfri energi lyfts in. Bland annat konstateras att två tredjedelar av den energi som används i länet kommer från förnybara energikällor och utöver det fyra procent i form av fossilfri kärnkraftsel.

M, KD och SD var dock inte nöjda utan ville att det tydligt skulle skrivas in i den regionala utvecklingsstrategin att länets produktion av kärnkraftsel är av stor betydelse för grön omställning, tryggad elförsörjning, tillväxt och hållbar utveckling. Oppositionens yrkande röstades dock ned med siffrorna 8-7.

Alla Sveriges regioner har i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) samt uppdatera den minst en gång under strategins aktiva period. Nuvarande strategi för Kalmar län, RUS 2030, beslutades våren 2018 och det är den första uppdatering som är föremål för den politiska behandlingen.

Den justerade strategin går nu vidare till regionfullmäktige som fattar det slutliga beslutet vid sitt sammanträde i mars.

Verksamhetsstöd till tre organisationer

Regionala utvecklingsnämnden tog på onsdagen en rad beslut om verksamhetsstöd till organisationer som främjar hållbar tillväxt i länet.

  • Coompanion Kalmar län får ett stöd på 500 000 kronor årligen 2023-2025. Coompanions huvudsakliga uppgift är att ge råd och information inför, under och efter start av kooperativa och andra liknande företag, vidare ska Coompanion Kalmar län stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete med inriktning på företagen samt utveckla nya verksamheter och metoder inom detta arbete.
  • Ung Företagsamhet Kalmar län får ett stöd på 600 000 årligen 2023-2025 för sin verksamhet att ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet och företagsamhet genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 1994 finns verksamheten i samtliga länets kommuner.
  • Industriellt utvecklingscentrum Kalmar län får ett stöd på två miljoner kronor årligen 2023-2025 till sin verksamhet. IUC Kalmar län erbjuder industri/teknikföretag i länet olika aktiviteter som ofta delfinansieras av kommunala, regionala, nationella och EU-medel. IUC verkar sedan 2020 som regionens förlängda arm och ska tillsammans med andra aktörer verka för att stödja industriell omställning. Det aktuella beslutet innebär ett utökat uppdrag att arbeta vidare med Livsmedelsutveckling Sydost med fokus på företagande, innovation och förnyelse samt forskning och utveckling.

Bidrag till kvinnojourerna

Länets kvinnojourer får dela på 1 250 000 kronor årligen under perioden 2023-2025. Pengarna fördelas på de tre kvinnojourerna i länet där Kalmar kvinnojour får 1 025 000 kronor, varav 800 000 ska gå till gemensamma länsövergripande insatser. Kvinnojouren Vändela i Västervik och Hultsfred Vimmerby kvinnojour får 112 500 kronor vardera.

I det regionala utvecklingsuppdraget ingår att förebygga mäns våld mot kvinnor. För att genomföra konkreta insatser samverkar Region Kalmar län med aktörer med rätt kompetens. Bidraget till kvinnojourerna innebär en mer stabil grund för ett långsiktigt arbete.

Regionala utvecklingsnämnden godkände överenskommelsen med de tre kvinnojourerna vid sitt sammanträde.

Brysselkontoret 2023

Under det kommande året ska det så kallade Brysselkontoret prioritera hållbar rörlighet, grön och blå omställning, hälsa och sjukvård, digitalisering, energi och sammanhållningspolitik. Det framgår av den verksamhetsplan som regionala utvecklingsnämnden godkände på onsdagen. Specifikt för Kalmar län är fokus på grön omställning, hälsa och digitalisering. Samtidigt föreslås regionstyrelsen anslå 800 000 kronor i budget för 2023.

KD med stöd av M och SD ville att regionala utvecklingsnämnden skulle uppmana regionfullmäktiges presidium att bjuda in ansvarig tjänsteman för skogsfrågorna till ett fullmäktigemöte under 2023, för att få information kring EU:s skogspolitik utifrån ett regionalt perspektiv. Något som dock avslogs av majoriteten med motiveringen att en nämnd inte ska uppmana vad regionfullmäktige ska ta upp, regionfullmäktiges presidium kan själv ta ett sådant initiativ.

Brysselkontoret drivs av regionen tillsammans med Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet inom samarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden. Kontorets uppgifter är intressebevakning, påverkansarbete, kontaktskapande, service, kunskapshöjande insatser och marknadsföring av frågor som ägarna prioriterat.

Medlemsavgiften fördelas proportionellt mellan regionerna utifrån befolkningstal. Totalt omfattar budgeten för 2023 4,3 miljoner kronor.

Kontoret har tre heltidsanställda medarbetare och två praktikanter per termin.

Så ska Kalmar län klara pensionsavgångarna

Fler utbildningar, högre sysselsättning och fler arbetstillfällen. Med förslaget till Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024-2027 stakar Region Kalmar län ut vägen till en arbetsmarknad med bättre matchning av kompetensbehov och utbud.

Handlingsprogrammets mål är bland annat att fler personer ska utbildas inom yrkesutbildningar, fler ska flytta till Kalmar län och att alla i Kalmar län oavsett bostadsort ska ha möjlighet att studera.

Arbetskraften i Kalmar län består av cirka 112 000 personer. Tio procent av dessa är 60-64 år och de kommande fem åren väntas stora pensionsavgångar. Nytillskottet på arbetsmarknaden täcker inte fullt ut dessa avgångar.

Handlingsprogrammet har tagits fram i nära samarbete med aktörerna inom Kalmar läns arbetsmarknad och utbildningssektor. Det tydliggör roller, ansvar och åtagande för utbildningssamordnare, arbetsgivare, kommuner och regionen för att skapa bättre förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen.

Handlingsprogrammet går nu ut på remiss till ett 30-tal olika aktörer inom och utanför länet med svar senast den 30 juni.

 

Uppdaterad 10 mars 2023 Lämna synpunkter på innehållet