Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2023-02-03

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall i en hjärtsjukdom.

Fallet gäller en man i 50-årsåldern som tidigare genomgått hjärtoperation. Efter att ha sökt sig till akutmottagningen på grund av andfåddhet utreddes han via hjärtmottagningen.

Vid utredningen hamnade fokus på kranskärlssjukdom. På grund av bristande dokumentation är det svårt att följa vilka övriga diagnoser som övervägts under utredningen men patientens tidigare hjärtsjukdom verkar inte närmare utretts.

Patient avled till följd av svikt orsakat av hjärtförstoring.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 3 februari 2023 Lämna synpunkter på innehållet