Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2024-05-17

Lex Maria-anmälan efter ofullständig behandling

Cheftandläkare Ulrika Dahl har gjort två anmälningar enligt lex Maria sedan allvarlighetsgraden vid infektioner missbedömts vilket har lett till ofullständiga behandlingar.

Det handlar om två fall då barn har kommit till tandläkaren. Vid det ena fallet hade barnet akut värk, svullnad och feber. Tandläkaren utförde en lagning och uppmanade vårdnadshavaren att ta kontakt med jouren om svullnaden skulle bli värre. Dagen efter återkom barnet och fick då adekvat behandling på en annan klinik där tanden drogs ut.

I det andra fallet försökte tandläkaren dra ut en tand på ett barn, vilket misslyckades. Tandläkaren skickade då barnet till specialisttandvården utan att informera specialisttandvården om det. På plats saknades tandläkare och barnet fick istället följas till akuten. På sjukhuset drogs senare barnets tand ut under narkos.

Efter utredning har åtgärder vidtagits för att förhindra återupprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 20 maj 2024 Lämna synpunkter på innehållet